.

Roeping

Preek 5e zondag door het jaar B over roeping

7/8 februari 2015 Pius X, Pijnacker en Nootdorp

Bijgewerkt en gepubliceerd 2021

Geliefde medegelovigen,

Ik was op de lagere en middelbare school erg goed in rekenen, wiskunde en economie en ik zou zeker een goed econoom of wiskundige zijn geworden die het beter had gedaan dan de belasting- en toeslagambtenaren..

Ik was ook geïnteresseerd in politiek en zou het vast en zeker in de tweede kamer beter gedaan hebben dan de huidige kamerleden en ministers.

Als ik getrouwd geweest was en kinderen had gehad, dan had ik ze zeker anders en beter opgevoed dan de ouders van nu.

Maar nu zult u wel denken: “pastoor, de beste stuurlui staan aan wal”. En daar heeft u gelijk in. Want ik ben niet getrouwd, heb geen kinderen, ben geen econoom en geen kamerlid.

Ik ben priester geworden en moet elke week een preek houden. En dat zou u ongetwijfeld veel beter gedaan hebben. Ik was op de middelbare school slecht in Nederlands en in talen. Het ergste vond ik een spreekbeurt voor de klas te moeten houden of toneel te moeten spelen. Ik was heel verlegen en dus absoluut ongeschikt om pastoor te worden die elke dag met mensen in gesprek is en groepen moet leiden. Mij is laatst al verweten dat ik geen professionele leider ben. En deze man had gelijk. Het is voor mij geen beroep maar een roeping en dienst.

Paulus schreef: “dat ik het evangelie preek is voor mij geen reden om te roemen: ik kan niet anders. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig”. Dat laatste geldt voor mij ook: omdat God mij hiertoe riep is het voor mij de enige manier om gelukkig te worden. Als ik zou trouwen zou ik vast en zeker niet gelukkig worden omdat God dat niet voor mij bestemd heeft.

In het evangelie lezen we dat Jezus de schoonmoeder van Simon Petrus bezoekt en geneest van koorts. Dat betekent dat de eerste paus, Petrus, getrouwd was. Het is ook geen geheim dat het celibaat pas in de late middeleeuwen een verplichting werd voor priesters in de rooms-katholieke kerk. In de oosterse kerken heeft die celibaatsverplichting nooit bestaan. Als kinderen mij op school vragen waarom ik niet mag trouwen, dan antwoord ik altijd dat ik niet wil trouwen omdat God zelf me vraagt ongehuwd te blijven omwille van het Rijk der hemelen. Niemand wordt gedwongen priester te worden. Dat is een vrije keuze.

Gehuwden die zich toch geroepen voelen zich voor God en de kerk in te zetten kunnen kiezen om diaken te worden of pastoraal werker of werkster. Elk jaar is er een oriëntatiedag voor de priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam. Deze oriëntatiedag wordt dit jaar online gehouden op 14 maart van 14.00 tot 16.00 uur. Kijk op de site van het bisdom Rotterdam. Dus als u nog niet te oud bent, vraag God vanavond in uw persoonlijk avondgebed eens of God u misschien ook roept om die weg te gaan. En als u twijfelt kan daar uiteraard een persoonlijk gesprek plaatsvinden om meer duidelijkheid te krijgen over een eventuele roeping.

Overigens is het priesterschap of de diakenwijding niet de enige roeping in de kerk. We hebben altijd de roeping tot het religieuze leven gehad, ook voor vrouwen.

En in de Focolarebeweging zien we het ook als een roeping om je als gehuwde of ongehuwde aan te sluiten bij een leefgemeenschap die wil leven volgens de spiritualiteit van de Focolarebeweging. Daar zijn zelfs echtparen bij die zich aan dat goddelijk ideaal hebben toegewijd voor hun hele leven.

Eén ding moet u echter goed beseffen als u kiest voor een leven geheel en rechtstreeks in dienst van God: je levert een stuk vrijheid in want je geeft God de leiding over je leven in handen. Je gaat leven en werken waarheen God je door de leiding van de kerk zendt. Je moet vaak wat loslaten wat je dierbaar is. Je moet vaak mensen loslaten die je dierbaar zijn. Als je ergens een aantal jaren gewerkt hebt, dan krijg je vrienden en mensen die je geweldig steunen en meeleven. Maar elk moment kan God een beroep op je doen om elders te gaan werken. Dat gold ook voor Jezus: toen veel mensen Hem zochten omdat Hij veel zieken genezen had en boze geesten had uitgedreven, zei Hij tot de apostelen: “Laten we ergens anders heengaan, naar dorpen in de omtrek, opdat ik ook daar kan prediken. Daartoe ben ik immers uitgegaan”.

Een houding van dienstbaarheid is absoluut nodig om dit werk vol te kunnen houden. Jezus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.

Tenslotte is een gewijd leven ook een leven van gebed. Jezus begaf zich vaak naar een eenzame plaats waar Hij bleef bidden. Ook zonder gebed is dit leven niet vol te houden.

Als ik terugkijk op mijn priesterleven tot nu toe dan moet ik zeggen dat ik het alleen kon volbrengen dankzij Gods voorzienigheid en de medewerking van vele oprechte gelovigen die zich belangeloos voor de kerk wilden inzetten en niet uit waren op eigen eer en roem.

Ik kan een priesterleven dus van harte aanbevelen en hoop dat ook het diaconaat, het religieuze leven of het Godgewijd leven in nieuwe bewegingen door velen ontdekt zal worden als een zinvolle en waardevolle levenswijze.

Tenslotte hoop ik dat ook het huwelijk weer meer gezien gaat worden als een goddelijke roeping. Want, zo zeg ik vaak bij een huwelijkssluiting, een goed voorbeeld is meer waard dan een goede preek.