Nieuwe Marialiederen op bekende melodieën.

Nieuwe Marialiederen en Jozefliederen

De volgende Marialiederen mogen vrij van auteursrechten overgenomen worden.

Wees Gegroet, Maria  (Mel.: Wees Gegroet o Sterre)

 

Wees gegroet Maria,

Wees gegroet, mijn moeder,

U bent steeds een steun voor mij,

naar uw voorbeeld leven wij

Wees gegroet, wees gegroet Maria.

 

Wees gegroet Maria,

Wees gegroet, mijn moeder,

U bent steeds God toegewijd

gaat ons voor in dienstbaarheid.

Wees gegroet…

 

Wees gegroet, Maria,

Wees gegroet mijn moeder,

Bij het kruis stond u op wacht,

wees in’t lijden onze kracht.

Wees gegroet….

 


IK GROET U LIEVE MOEDER (mel. God groet u zuivre bloeme)

 

Ik groet u, lieve moeder,

U was een mens als wij,

vol twijfels en vol vragen,

zo bent u ons nabij.

God zal een antwoord geven

dat ons doet verder gaan.

Zo staan wij in het leven

en eren wij uw naam.

 

U heeft een weg gewezen

aan ieder hier op aard.

Gods wil was steeds uw leidraad

de weg uit alle kwaad.

Uw dienstbaarheid voor ieder

die hulp zo nodig had,

toont ons de ware liefde;

zo wint u ieders hart.

 

U was in alle eenvoud

Gods uitverkoren vrouw;

door U kwam Hij op aarde;

U bleef Hem altijd trouw.

U was dan ook vol vreugde

om zijn verheerlijking

en leefde vanaf Pinkst’ren

in Jezus’ vriendenkring.

 

Ten hemel opgenomen

bent u nu steeds bij God

om daar voor ons te bidden,

bekend met ieders lot

Dat wij in vrede leven

en steeds Gods wil verstaan,

om zo Gods Rijk te stichten

en eens ten hemel gaan.

WIJ GROETEN U O KONINGIN

Wij groeten U o koningin, o Maria,

Met U maakt God een nieuw begin, o Maria,

 

Refrein:          Looft haar met dankbaarheid,

Eert haar nu wereldwijd,

prijst met ons uw koningin

salvé, salvé, salvé, Regina.

 

U droeg Gods Zoon dichtbij uw hart, o Maria,

doorstond met Hem ook leed en smart, o Maria.

 

U werd vervuld van vuur en Geest, o Maria,

op ‘t allereerste Pinksterfeest, o Maria,

 

Zo bent u moeder van de Kerk, o, Maria

de kroon op heel Gods scheppingswerk, o Maria

 

Bij God bidt u voor ons om kracht, o Maria

tot wij bij Hem zijn thuisgebracht, o Maria

 

 

BRUILOFT TE KANA  (mel: Uit vuur en ijzer)

 

Te Kana was er bruiloftsfeest,

er heerste reeds een goede geest,

de gasten dronken vrolijk wijn

en lachten met elkander.

Het bruidspaar beloofde trouw

ze waren nu echt man en vrouw

En Jezus was ook te gast

en sprak met ieder ander.

 

Het feest was nog in volle gang

het duurde al drie dagen lang.

Toen bleek het wijnvat leeg te zijn.

Hoe moest het feest nu voortgaan?

Maria ging naar haar Zoon

en smeekte Hem op lieve toon

“Ach, help ons toch uit de nood”

dan kan het feest weer doorgaan.

 

Maria sprak de knechten toe:

“Vertrouw op Hem dan komt het goed.

Hij zal nu zeggen wat te doen

en dan gebeurt het wonder.”

En Jezus die zag haar geloof

en hield zich toen niet langer doof

Hij maakte van water wijn;

dat was zijn eerste wonder.

 

Ook ons beveelt Maria aan:.

Laat Jezus toe in jouw bestaan.

Vertrouw aan Hem je zorgen toe

dan krijg je ook genade

om trouw aan elkaar te zijn

gezond en rijk, maar ook bij pijn

in voor- en in tegenspoed

Hij geeft je steeds genade.

 

Maria vrouw van Goede raad

van liefde, trouw en goede daad

wees ook voor ons een middelaar

mocht ons iets overkomen.

Een voorbeeld van huwelijkstrouw,

een toonbeeld van de ware vrouw,

Een beeld van de echte mens,

vervulling van Gods dromen.

 

 

MARIA, DE LIEFSTE MOEDER

Mel.: O heiland open wijd de poort

 

Maria, vrouw van vlees en bloed,

U hoorde eens het “Wees gegroet.”

U bent gekozen, wat een eer,

tot moeder van de lieve Heer.

 

U was altijd God toegewijd

een toonbeeld van menslievendheid.

De eerste mens echt zonder kwaad

de eerste sinds de mens bestaat.

 

Ook zocht de Heer een vader uit.

Sint Joseph nam u tot zijn bruid.

In dat volmaakt en hecht gezin

kwam God nu zelf de wereld in.

 

U ging toen saam naar Betlehem

en weer klonk daar een eng’lenstem:

“Eer zij aan God en vreed’ op aard

dankzij het kind dat is gebaard.”

 

U bracht het kind met liefde groot

U was Hem trouw tot in de dood.

U bent de liefste moeder ooit

God heeft zijn schepping nu voltooid.

 

U bent nu moeder van de kerk

Wij zetten voort Zijn levenswerk.

Door uw gebed voor ieder kind

voelen wij ons door God bemind.

 

 

JOZEF, TROUWE EN BESCHEIDEN ECHTGENOOT

(Mel.: God groet u   of  Ik wil mij gaan vertroosten)

 

Wij willen hem bezingen, Sint Jozef, trouwe man,

hij was een onbekende, maar wel van Davids stam.

Hij is beroemd geworden, want God die koos hem uit:

Hij mocht Maria vragen als zijn geliefde bruid.

 

Hij was eerst nog vol twijfel: haar kind was niet van hem

Hij wilde van haar weggaan, maar hoorde toen een stem.

Een engel is verschenen, en stelde hem gerust:

Hij mocht Maria trouwen en deed dat toen bewust.

 

Hij heeft sindsdien zijn zorgen steeds aan zijn vrouw gewijd.

Sint Jozef werd al spoedig met Jezus’ komst verblijd.

Hij ging toen naar de tempel en droeg het kind daar op,

het huis van Jezus’ Vader, de hemel in de knop.

 

Hij bleef trouw en bescheiden, een goede echtgenoot,

hardwerkend en met liefde, zo bracht hij Jezus groot.

Maar toen zijn Zoon twaalf jaar was en naar de tempel mocht,

toen hebben beide ouders heel lang naar hem gezocht.

 

Sint Jozef heeft toen nog eens in stilte nagedacht

en Jezus vastberaden naar huis terug gebracht.

Hij groeide op in wijsheid en gunst bij God en mens

en stond aan Jozefs sterfbed, met deze grote wens:

 

Dat God hem zou belonen voor al zijn harde werk,

en wij zijn naam vereren in heel Gods wereldkerk.

Sint Jozef blijft ons voorbeeld van goede echtgenoot,

van vaderlijke liefde en hulp in alle nood.