.

Onze Olympische Spelen

PREEK 20E ZONDAG JAAR C 2016: Pijnacker en Nootdorp
De Olympische Spelen zijn in volle gang. Wie heeft er behalve de gewone journaals al naar uitzendingen van wedstrijden gekeken?
De Olympische Spelen spelen zich dit jaar af onder de uitgestrekte zegenende armen van het Christusbeeld op een bergtop bij Rio de Janeiro. Zelfs is de studio van de Nederlandse Publieke Omroep staat een Christusbeeld.
Jezus kwam op aarde om alle volkeren de Blijde Boodschap te brengen van Gods mensenliefde. Bij zijn hemelvaart strekte Hij zijn handen uit over de 11 leerlingen en zei: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen … en leer hen alles wat ik jullie geleerd heb.” (Mt.28,18-20)
Dat Christusbeeld staat bij het strand waar de eerste Portugese missionarissen zijn aangekomen in Zuid Amerika. Halverwege de 16e eeuw kwamen Jezuïeten daar aan. In januari voeren ze een rivier op die uitmondde in de zee. Rio is het Portugese woord voor rivier en Janeiro voor Januari. Rivier van Januari, Rio de Janeiro. Die eerste missionarissen kwamen met de kolonisten mee, maar namen het direct op voor de indianen. De bijbelverhalen tekenden ze met stokken in het zand van de Copa Cabana.
De band tussen de olympische spelen en ons geloof is met de lezingen van vandaag makkelijk te leggen:
In de brief aan de Hebreeen wordt zelfs over een wedstrijd gesproken: “wij moeten vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Welke wedstrijd bedoelt Paulus? Het gevecht tegen de bekoringen. Wij doen dat voor een onvergankelijke prijs: de hemel, maar ook vrede, vriendschap en echte levensvreugde.
In het evangelie zegt Jezus: Ik ben vuur op aarde komen brengen en hoe verlang ik dat het reeds oplaait. Dat kunnen we vergelijken met het olympisch vuur. Ik heb gelezen dat de secretaris generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon zelf een stuk met de olympische vlam gelopen heeft.
De olympische spelen hebben als doel via sport verbroedering te brengen tussen de volken. Een gezonde rivaliteit binnen de regels van de sport is een goed alternatief voor oorlog en vuurwapens. Jezus wil vrede en eenheid tussen alle volkeren. Toch staat er in het evangelie dat Jezus zegt: “Denkt u dat ik vrede ben komen brengen op aarde? Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid. Want vanaf nu zullen de mensen in een huis verdeeld zijn….”. Dat heeft uiteraard betrekking op het geloof: Binnen elke familie zullen sommigen in Jezus gaan geloven en anderen niet. Hier heb ik een probleem. Hoe moeten we dat rijmen met de vredelievende houding van Jezus?
We moeten vasthouden aan het christelijk geloof en ons niet mee laten slepen door sektes, de satanskerk, atheïsten, spiritisme, etcetera. Zo kan er verdeeldheid ontstaan in een gezin of familie. Dan moeten we bereid zijn ons kruis op te nemen.
Ik ben bij de Focolarebeweging. Die wil de eenheid in de wereld bevorderen. Daarom leren we in die beweging om eenheid met de medemens te zoeken, door naar de ander te luisteren, anderen te respecteren en te waarderen ook al zijn ze anders van huidskleur, godsdienst, karakter, taal, geaardheid, etcetera. Eenheid maken met de ander door belangstelling te tonen voor wat de ander interesseert. Dat kan heel concreet door bijvoorbeeld met je kind naar een tv-programma te kijken of naar zijn voetbalwedstrijd te komen kijken terwijl je er persoonlijk eigenlijk geen interesse in hebt. Chiara Lubich, de oprichtster van de Focolarebeweging zei altijd: “Je moet met de ander meegaan tot aan de zonde”. We konden niet meegaan met Hitler, we kunnen geen eenheid maken met de IS, we kunnen niet meegaan met iemand die wil gaan inbreken. We kunnen geen eenheid maken met mensen die kiezen voor het kwaad.
Jezus maakte eenheid met de corrupte tollenaar Zacheus, door bij hem stil te blijven staan en bij hem te gaan eten. maar keurde zijn handelswijze niet goed. Jezus maakte eenheid met de overspelige vrouw die gestenigd moest worden, door haar te redden uit handen van de onbarmhartige weetgeleerden, schriftgeleerden en Farizeeën, maar zei tegen haar: “Ik veroordeel je niet, maar zondig niet meer”.
Olympische topsporters moeten zich, om de wedstrijd te kunnen winnen, ook van alles ontzeggen: een vast thuis, ongezond eten, feesten, nachtelijke uitstapjes om zich te bedrinken en ’s ochtends vroeg luidruchtig in het hotel terug te keren, etcetera. Tegen vele bekoringen moeten zij zich verzetten om hun doel te bereiken. Kijken we nog eens naar de eerste lezing: Jezus liet zich niet afschrikken door het kruis. Hij hield stand toen zondaars zich tegen Hem verzetten. “… U hebt in de strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet”, zegt Paulus. Dus laten wij onze wedstrijd
voortzetten, onze strijd tegen het kwaad en voor het goede, onze strijd voor ons Koninkrijk met een hoofdletter, het Rijk Gods van vrede, gerechtigheid en verbroedering van alle volken.