.

Misbruikschandalen in de rk kerk

ENKELE GEDACHTEN OVER DE MISBRUIKSCHANDALEN    19 september 2018

Wat denk ik als  christen, katholiek, priester en internetpastoor over de misbruikschandalen?

Laat ik voorop stellen dat elke vorm van misbruik misdadig is en dat het niet alleen de slachtoffers schade doet, maar ook de kerk en dat het niet goed te praten is.

Ten tweede wil ik zeggen dat de grote aantallen mij verbijsterd hebben. De kerk staat als christelijke geloofsgemeenschap voor zuiverheid en het is dus heel triest dat zoveel van haar medewerkers en zelfs leiders zulke dingen hebben gedaan.

Nadat dit gezegd is wil ik wel een paar kanttekeningen maken bij de berichtgeving over de schandalen.

1.       De meeste gevallen van misbruik hebben lang geleden plaatsgevonden. Het is niet eerlijk om de huidige kerkleiders en priesters daarvoor verantwoordelijk te stellen. Door de regelmaat waarmee deze gevallen in het nieuws gebracht worden kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de nieuwsmedia dit gebruiken als een middel om een hetze tegen de kerk gaande te houden. Uit rancune tegen een te strenge opvoeding van vroeger? Mensen die in nieuwsuitzendingen en praatprogramma’s zo veroordelend en minachtend spreken over de kerk zou ik willen zeggen: “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”. (Johannes 8,7)

2.       Nu zien we de ernstige psychische gevolgen bij de slachtoffers van misbruik. In het verleden zag men dit niet. Ik heb gehoord dat een 2e kamerlid eind vorige eeuw pedofilie zelfs uit het strafrecht heeft willen halen!!! Moeten we die zwakke priesters dan nu na zoveel jaren nog aan de schandpaal van de publieke media zetten? Hoe zullen toekomstige generaties oordelen over bijvoorbeeld Second Love, waardoor onvermijdelijk echtscheiding ontstaat. En wie worden daar slachtoffer van?  Juist, de kinderen…! Ook onze abortuspraktijken;  in mijn ogen is dat hedendaags groot kwaad, dat we nu massaal tolereren en zelfs wettelijk goedkeuren omdat we ondanks alle medische en genetische kennis niet erkennen dat het mensenleven bij de conceptie begint.

3.       Over het toedekken door bisschoppen: niemand hangt de vuile was buiten van het eigen gezin, eigen bedrijf of vereniging. Het is heel logisch en begrijpelijk dat leiders de reputatie van hun eigen zaak, school, gezin of vereniging hoog willen houden en willen beschermen. Ik heb wel eens gehoord dat ouders hun eigen kinderen niet aan hoeven te geven bij de politie als zij weten van misdaden. Ouders hebben wel de plicht hun kinderen te waarschuwen, te berispen en alles te doen wat in hun vermogen ligt hun kinderen weer op het goede pad te brengen. Bisschoppen zijn voor hun priesters ook een soort vader. Weten wij wat zij in stilte gedaan hebben om de ontspoorde priesters tot inkeer te brengen?

4.       Onze Nederlandse bisschoppen hebben zelf de commissie Deetman ingesteld om alle misbruikzaken in Nederland in kaart te brengen, schadevergoedingen te geven en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Met meldpunten, gedragscode voor het pastoraat en VOG-verplichtingen hebben zij al het mogelijke gedaan om nieuw misbruik te voorkomen. Voor kinderen is er nu geen veiligere plek meer dan de katholieke kerk.

5.       Is het celibaat een oorzaak van vele misbruikgevallen? Ik denk van niet. Ook buiten de kerk komt kindermisbruik veel voor, in sportverenigingen, openbare instellingen, etc. etc. Alleen kan dat niet aan één internationale organisatie zoals de kerk verweten worden. Hoeveel incest wordt er niet gepleegd door gehuwde mannen??

Ik zie wel een connectie met het celibaat: priesters stonden vroeger op een voetstuk. Ouders waren er trots op als een zoon niet trouwde maar priester werd. Een priester had zijn leven opgeofferd voor God en de kerk !!!

Dat was dus een prachtige carrièremogelijkheid voor al die jongemannen die geen hetero waren en niet van een vrouw konden houden. Aan een priester vroeg niemand: “Waarom ben je niet getrouwd?”. Vandaar dat er onder de priesters zoveel homo’s zijn. (Wat overigens geen probleem hoeft te zijn als ze net als hetero’s en ongehuwden celibatair leven, in zuiverheid en seksuele onthouding). Hadden misbruikplegers wel echt een roeping tot het priesterschap of was het een uitvlucht uit een samenleving waarin seksueel gezonde mensen normaal trouwden?

6.       Waarom alleen altijd maar slecht nieuws brengen? Tegenover de helaas vele, vele misbruikgevallen staan ontelbare, ja ontelbare vele gevallen van liefdevolle zorg, opvang en opvoeding van kinderen door priesters en religieuzen in weeshuizen, armenschooltjes, missiegebieden, ziekenhuizen, etc. etc. Priesters en religieuzen die in navolging van Jezus werkelijk hun leven opgeofferd hebben voor de kleinen, zwakken en armen van deze wereld en daarvoor altijd in seksuele onthouding en zuiverheid geleefd hebben. Dat is met geen pen te beschrijven. Laten de media dat ook wekelijks of dagelijks in het nieuws brengen !!!!!!

Tenslotte: Waarom zijn de misbruikschandalen voor mij geen reden de kerk te verlaten?  Jezus heeft het al voorspeld:
Mt. 3,2-3 “Op de leerstoel van Mozes hebben de schriftgeleerden en de Farizeeën plaats genomen. Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen, maar handelt niet naar hun werken; want zelf handelen ze niet naar hun woorden”.
Mt.7,15: Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.”
En vooral Johannes 6: 66 Vanaf dat moment ging een groot aantal van zijn leerlingen niet langer met Hem mee. … 67 Toen zei Jezus tegen de twaalf leerlingen die Hij Zelf uitgekozen had: “Willen jullie niet óók weggaan?” 68 Simon Petrus antwoordde Hem: “Heer, naar wie moeten we dan gaan? Uw woorden geven eeuwig leven. 69 Wij geloven werkelijk dat U de Messias bent, de Zoon van de levende God.” 70 Jezus antwoordde: “Ik heb jullie twaalf niet voor niets uitgekozen. Toch is één van jullie een duivel.” 71 Hij bedoelde Judas Iskariot, de zoon van Simon. Want Judas zou Hem later verraden. Hij was één van de twaalf leerlingen.