.

Meningsverschillen in kerk en politiek

MENINGSVERSCHILLEN IN KERK EN POLITIEK

 

De kabinetsformatie wil niet vlotten. De onwil tot samenwerken en het verabsoluteren van het eigen gelijk in combinatie met het afwijzen van andersdenkenden maakt een meerderheidskabinet onmogelijk.

Helaas bestond deze mentaliteit 500 jaar geleden ook in de katholieke kerk. Kritische katholieken die de kerk wilden hervormen van misstanden, werden geëxcommuniceerd. Zo ontstond de protestante kerk.

Gelukkig erkent de katholieke kerk nu haar schuld aan de breuk en de vervolging van andersdenkenden. Dat opent de weg naar hereniging. Paus Franciscus heeft bij een lutherse herdenking van de reformatie in Lund in Zweden gezegd dat de katholieke kerk aan Luther en de reformatie te danken heeft dat wij het evangelie weer meer zijn gaan lezen. En bij duizend katholieke en protestante jongeren uit Duitsland stelde hij een opmerkelijke vraag: “wie zijn er nu eigenlijk beter: de protestanten of de katholieken?” Hij gaf zelf het antwoord: “Het allerbest zijn ze samen”.

Ik heb de 95 stellingen van Luther gelezen en ontdekte tot mijn verbazing dat hij niet protesteerde tegen de paus, maar tegen de aflaathandel door bepaalde kardinalen en bisschoppen. Hij verdedigde de paus zelfs in bijvoorbeeld de stellingen 7, 9 en 73: ”God vergeeft niemand de schuld zonder hem tegelijk te brengen tot ootmoedige gehoorzaamheid aan de priester als zijn plaatsvervanger. … Daarom bewijst de Heilige Geest ons door de paus een weldaad …… De paus fulmineert terecht tegen hen die ten aanzien van de aflaathandel allerlei bedrog plegen”.

Binnen de katholieke kerk hebben we na het 2e Vaticaans Concilie geleerd te leven met meningsverschillen. Kerksplitsingen zijn bij ons gelukkig nog maar een zeldzaamheid. Op het Laatste Avondmaal bad Jezus met hart en ziel: “Mogen allen één zijn die in mij geloven”. Het was zijn laatste wildbeschikking waar we als christenen niet om heen kunnen. Als we elkaar liefhebben en met elkaar in gesprek blijven, dan kunnen we de eenheid bewaren.

Op een bijeenkomst in Rome waar ik zelf 2 jaar geleden was, zei paus Franciscus: “Een kerk waarin geen conflicten zijn is een kerkhof! …….. Maar we moeten net als Petrus en Paulus wel met elkaar in gesprek gaan en een oplossing zoeken!”

Op het eind van het eerste Concilie in de jonge kerk van Jeruzalem over een meningsverschil, schreven de oudsten en apostelen: “De heilige Geest en wij hebben besloten …”. De Geest van Pinksteren bracht de eerste christenen tot eenheid, ondanks meningsverschillen. Laten we bidden dat de Pinkstergeest ook de protestante en katholieke christenen van deze tijd tot eenheid mag brengen, ondanks allerlei meningsverschillen.

En dan kunnen we samen bidden voor de politici die een kabinet moeten vormen: dat zij in de Geest van Jezus en met respect voor de evangelische en christelijke waarden onze samenleving tot meer saamhorigheid kunnen brengen.

Pastor Winfried Kuipers, parochie Christus Koning