.

Gods Geest in Genesis en genetica, schepping en evolutie

Gods Geest in Genesis en genetica.

een studie over schepping en evolutie

 

“Ik begrijp niet dat pappa niet gelooft. Je hoeft toch maar om je heen te kijken om in God te geloven?”

Mijn nichtje Sterre

 

Voor de Word-versie: klik hier

 

Inhoudsopgave

 

DEEL 1 : HET ONTSTAAN VAN HET HEELAL.. 2

 1. BIJBELSE OPVATTINGEN.. 2
 2. NATUURKUNDIGEN.. 5
 3. OERKNAL, EXPANSIE EN MEERDERE OMNIVERSUMS. 6
 4. KOSMISCHE PRECIEZE AFSTEMMING.. 6
 5. MORAAL VAN FYSICI. 7

DEEL 2: HET ONTSTAAN VAN ORGANISCH LEVEN.. 8

 1. HISTORIE.. 8
 2. INDELINGEN IN SOORTEN.. 8
 3. DARWINISTISCHE EVOLUTIE.. 9
 4. NATUURLIJKE SELECTIE.. 10
 5. MICRO-BIOLOGIE EN GENETICA.. 10

COMPUTERSIMULATIE.. 12

DEEL 3 : HET ONTSTAAN VAN DE MENS. 12

 1. HISTORIE.. 12
 2. WEZENLIJK ONDERSCHEID TUSSEN MENS EN DIER.. 12
 3. CONCLUSIES. 13

DEEL 4: INTELLIGENT DESIGN: 14

 1. WAT IS INTELLIGENT DESIGN?. 14
 2. COMPLEXITEIT. 14
 3. INTELLIGENT DESIGN VS. CREATIONISME.. 15
 4. ROOMS KATHOLIEK STANDPUNT. 16

DEEL 5     SLOTGEDACHTEN.. 18

BIJLAGEN:

 1. Bestaat kwaad?. 19
 2. Een tweeling in moeders schoot   19

 

GEBRUIKTE LITERATUUR:

 

Christendom Onwijs; Kok Voorhoeve-Kampen 1996 15 auteurs, (afkorting tussen haakjes).

(CV) C.M.de Vos (astronoom): Kijken in raadsels

(AV) A.Vos (theoloog en filosoof) Het mysterie van de schepping als bron van wetenschap!

(JB) J. Bruinsma (bioloog) Evolutie in theorie en praktijk

(JK) J Kreukniet (medicus) De unieke mens

(BH) Ben Hobrink: Evolutie: een ei zonder kip  Gideon 2010

(RM) Ronald Meester: Arrogant  Ten Have 2014

(HK) Hans Küng: Het begin van alle dingen Ten Have 2008

(OG) Owen Gingering Gods Planet  Harvard University Cambridge 2014

(AB) A van de Beukel: De dingen hebben hun geheim Ten Have 1990

(MH) M ten Hennepe: herschepping.nl

(KK) De Geloofsbelijdenis van de Katholieke kerk Brepols 1985 Blz. 92-101

(LS) paus Fanciscus in zijn encycliek  Laudato Si 2015

(WK) W. Kuipers, “Eeuwigheid van de wereld”: een werkstuk voor het vak natuurfilosofie op zijn priesteropleiding mei 1978

 

Uitspraken van kinderen uit: Lieve Meneeer God Van Holkema&Warendorf 1992

 

INLEIDING:

 

De titel is niet: schepping óf evolutie, maar schepping én evolutie: sluiten elkaar niet uit.

In praktijk heerst wel die opvatting

 

Evolutie is een paradigma, een veronderstelling, waar wetenschappers zonder meer van uit gaan.

 

Bestaan: Met of zonder begin? hoe lang? met of zonder eind?

Ont-staan: hoe, waardoor, door wie, wanneer? Waarom (reden), waarvoor (doel)?

 

Doelgerichtheid is een taboe in de wetenschap. Men kijkt alleen naar oorzaak en gevolg. Mens handelt doelgericht: bijvoorbeeld een studie. (finalisme / vitalisme).

 

Theïsme biedt ruimte voor finalisme: RM: God zou zijn plan via evolutie kunnen laten verlopen.

 

Mijn stelling: schepping door geprogrammeerde evolutie

 

Intelligent Design wijst wel op God, maar bewijst Gods bestaan niet. Er zouden ook buitenaardse intelligente wezens geweest kunnen zijn die het leven schiepen. God is wetenschappelijk niet te bewijzen. Godsbewijzen van Thomas zijn filosofisch.

 

UITSPRAKEN

 

Beste God, Opa zegt dat u er al was toen hij klein was. Hoe oud bent dan eigenlijk wel? Berend Jan

 

Romeinen 1,20: “Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping der wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar”.

 

DEEL 1 : HET ONTSTAAN VAN HET HEELAL

 

Onderwerpen: bijbelse opvattingen – natuurkundige opvattingen (o.a. Big Bang) – andere theorieën –

Meerdere universums? – licht – relativiteitstheorie – kwantummechanica – zwaartekracht – elektromagnetische krachten – materie

 

Beste God, Het is wijs dat u de sterren steeds precies op hun plaats krijgt.

Joyce

1. BIJBELSE OPVATTINGEN

 

GENESIS 1,1-27

 

Vele auteurs en ik: bijbel is geen wetenschapsboek en geen geschiedenisboek. Eerste mensen konden niet lezen en schrijven. Scheppingsverhalen werden 600 jaar voor Chr. tijdens ballingschap geschreven. In die tijd had men geen natuurkundige of geschiedkundige interesse (pas vanaf 19e eeuw) en geen kosmologische kennis. Men nam zoals een kind alles letterlijk en pikte zo onbewust de boodschap mee (vgl film kijken). Doelstelling was joodse monotheïsme te ondersteunen. De woorden ‘zon’ en ‘maan’ worden niet gebruikt omdat dat goden waren. Hebreeuwse tekst spreekt over ‘lichten’ voor de dag en de nacht. Boodschap: het heelal is niet uit chaos of door goden ontstaan, niet door toeval, maar door de ene God van Israel. Aarde is woonplaats voor de mens.

(paus Franciscus: Laudato Si: de aarde is ons huis)

 

Daartegenover staat fundamentalistische Bijbeluitleg die ervan uitgaat dat de bijbel Gods openbaring, dus letterlijk waar van kaft to kaft, en gebruiken (misbruiken) scheppingsverhalen dus wel voor natuurkundige uitspraken en geschiedenis. Komen tot leeftijd van heelal van 6000 jaar

 

Katholiek Nieuwsblad 31 okt 2014: Henk Rijkers: “Sommige kerkvaders waarschuwden al dat creationisme geen simplisme mag worden. Sint Augustinus vindt dat je het christendom niet belachelijk moet maken door op basis van de Bijbel wetenschappelijke uitspraken te doen, die door echte deskundigen moeiteloos kunnen worden weerlegd.”

 

HK: Scheppingsverhaal beklemtoont de transcendentie van God, de waardigheid van de mens als zijn evenbeeld en de orde en de eenheid van de schepping. … God schept niet uit het niets maar schept orde in de chaos. Schepping uit niets is een latere gedachte (Makkabeeën).

 

Augustinus: De vraag wat er vóór de schepping was is ongegrond, want God  heeft de wereld niet ín, maar met de tijd geschapen.”…

De scheppingsdaad is dus een tijdloze daad, waardoor de tijd ontstaat, de tijdruimte, de ruimte-tijd.

 

HK: Wat is dan scheppen uit het niets? Het uitsluiten van een materiële oorzaak bij de scheppingsdaad. Schepping uit het niets is uitdrukking voor het feit dat de wereld en mens, ruimte en tijd aan God alleen en geen andere oorzaak te danken is. … De bijbel zegt dat de wereld radicaal afhankelijk is en blijft van God als veroorzaker en behouder van alle zijn. De christelijke theologie heeft eraan vastgehouden dat de schepping voortduurt: creatio continua.

 

WK:  … God schiep de tijd met de wereld en staat hier dus boven en niet ervoor en er na. …De wereld is een creatio continuata, een voortdurende schepping. Zolang de positieve oorzakelijke invloed … aan deze wereld niet wordt onttrokken, duurt zij ook voort. .. De wereld bestaat zolang God het wil. …

 

LS80: … Hij is aanwezig in het diepste binnenste van ieder ding, zonder de autonomie van zijn schepsel te bepalen, en ook dit veroorzaakt de legitieme autonomie van de aardse werkelijkheden. 

 

 Deze goddelijke aanwezigheid, die het voortbestaan en de ontwikkeling van ieder wezen waarborgt, “is de voortzetting van het scheppend handelen”. 

Voetnoot: H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I, q. 104, art. 1, ad 4

 

De Geest van God heeft het heelal vervuld met potenties die het mogelijk maken dat er uit de schoot zelf van de dingen steeds iets nieuws kan ontspruiten. “De natuur is niets anders dan de ratio van een bepaalde kunst, vooral de goddelijke kunst, die staat geschreven in de dingen, waardoor de dingen zelf bewegen naar een bepaald doel toe. Alsof de meesterbouwer van schepen het hout zou kunnen toestaan vanzelf te bewegen om de vorm van het schip aan te nemen”.

 

HK: Het scheppingsgeloof  .. schenkt de mens een oriëntatie, het laat de mens een zin in het leven         en in het evolutieproces ontdekken en kan hem maatstaven in het handelen verstrekken (vgl. Laudato Si) en een laatste geborgenheid in een onafzienbaar groot heelal.  … Het geheel stamt niet slechts uit een oerknal maar uit een oor-sprong…die we Schepper-God noemen.

 

In alle religies is licht een metafoor voor God en het moderne natuurwetenschappelijke lichtonderzoek laat de religieus-symbolische betekenis van het licht beter begrijpen. Want wat is het licht? Een elektromagnetische golf  die zich met maximale snelheid uitbreidt – een ook voor fysici nog altijd mysterieuze werkelijkheid … … God is verborgen in de kosmos en in mijn hart …. Evenmin als in de zon kan de mens in Gods geest binnendringen…. 1 Tim 6,15v: God woont in het ontoegankelijke licht.  1 Joh.1,5: God is licht. In Hem is geen spoor van duisternis.

 

AB: in Genesis staat eerst dat God sprak: “Er zij licht” en pas op de vierde dag schiep Hij het fysisch licht, de zon”.

 

M.H: Hoe heeft God de wereld geschapen?

We lezen …. niet HOE Hij dat deed…… Het belangrijkste van deze hoofdstukken de boodschap dat de aarde in…..  haar huidige vorm niet is ontstaan door toevallige, willekeurige ontwikkelingsprocessen, maar:..

De schepping vond plaats op een ordelijke manier, volgens een meesterlijk ontwerpplan.

 

De materiële wereld is geschapen vanuit de geestelijke wereld en daarom is de materiële wereld van een lagere orde dan de geestelijke wereld. Het is een soort afbeelding van de geestelijke wereld, zodat er in de materiële wereld veel van de geestelijke wereld te herkennen is. Vgl Een foto …. De geestelijke wereld zou waarschijnlijk best zonder de fysieke wereld kunnen bestaan, maar andersom niet.

 

Uit het niets geschapen?

Het Hebreeuwse woord ‘bara’, het oorspronkelijke woord voor ‘scheppen’, wordt alleen gebruikt in relatie tot God. Dit woord betekent niet zozeer ‘iets uit het niets doen ontstaan’, maar ‘vorm geven aan iets bestaands’. Naar mijn mening heeft God de schepping namelijk niet uit het niets gemaakt, zoals meestal wordt beweerd. In de Romeinenbrief lezen we iets over het ontstaan en de bestemming van Gods schepping:

“Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen…” (Romeinen 11:36, NBG1951)

Wat lezen we hier? God heeft alles niet uit het niets geschapen, maar UIT ZICHZELF! Logisch eigenlijk, want de alomtegenwoordige, allesomvattende God omvat natuurlijk alles wat er bestaat. God heeft niet alleen een plan ontworpen voor de schepping, maar ook alle energie, al het basismateriaal voor de schepping komt uit God, die alles omvat.“Hij (=Jezus) bestaat VOOR alles en alles bestaat in hem.” (Kolossenzen 1:17, NBV2004)

Buiten God is er niets en alles bestaat als het ware ‘in’ God. (WK: vergelijk vis in het water en baby in moeders buik; zie bijlage) ….. We zijn deel van Hem. Door deze gedachte ben ik sterker gaan beseffen hoezeer God met zijn schepping verbonden is en hoe groot en allesomvattend Hij is. We zijn letterlijk uit onze Schepper voortgekomen.

Maar dat geldt ook voor de dieren, de planten en de levenloze dingen. Als we dit beseffen, moeten we de natuur met groot respect behandelen. ….

 

Prof Schmidt (college-aantekening van Rolduc): In het evangelie staat geen expliciete scheppings- en evolutieleer. ..DE schepping is niet iets dat wetenschappelijk onderzocht kan worden. Schepping is een metafysisch – filosofisch relatiebegrip. .. Zeggen dat de wereld altijd bestaan heeft, ontkent de schepping nog niet. Schepping is: God als oorzaak van ons bestaan.

 

2. NATUURKUNDIGEN

 

Lieve God, ik dacht altijd dat oranje en paars zouden vloeken totdat ik uw zonsondergang zag. Dat was prachtig. Berend Jan.

 

Copernicus rk kanunnik; rond 1500: heliocentrisch heelal. Nederland draait met 1000 km per uur om aardas; aarde met 100.000 km p/u om zon en zon met 800.000 km om centrum van de melkweg.

Hij werd niet direct aanvaard, noch door de kerk, noch door zijn vakgenoten omdat hij veel niet kon verklaren: bv. dat de sterren niet om de zon draaiden.

 

Kepler, prot. theoloog, wiskundige, sterrenkundige; rond 1600: elliptische banen van planeten;

“Ik wilde dat ik God op dezelfde helderheid in de menselijke ziel zag als waarmee ik hem in de natuur waarneem.”(geciteerd door fysicus Weiszäcker)

 

Galilei, rk wiskundige, natuurkundige en filosoof; rond 1600: valwetten, mechanica, werkte heliocentrisch wereldbeeld verder uit; ontdekte manen, Saturnusringen, sterren in de Melkweg; “herinterpretatie Bijbel noodzakelijk” 1633 huisarrest

 

Newton, theoloog en natuurkundige: rond 1700: zwaartekracht; hij wist zich dienaar van een persoonlijke God; bij hem waren wetenschap en religie onscheidbaar. God heeft 2 boeken: de H. Schrift en de natuur.

AB: We hebben nog geen idee van het wezen van de zwaartekracht en de oorsprong er van.

 

Einstein (1879-1955): lichtsnelheid (300.000 km per sec) is absoluut. Relativeerde daarmee ruimte en tijd tot ruimte-tijd. Massa kromt ruimte-tijd.. Stelde zich heelal eerst als statisch, oneindig, eeuwig en onveranderlijk voor. 1922: erkende dat heelal begin heeft.

 

Lemaitre, theoloog, astro-fysicus aan universiteit van Leuven en abt (1894-1966): oerknal

 

Hubble (1889-1953) Andromedanevel en melkwegstelsels verwijderen zich, dus expanderend heelal.

 

Planck: rond 1900: kwantisering van theorie van elektromagnetisme met fotonen:

 

Bohr 1913: atoommodel

 

Heisenberg en Schrödinger: 1925 kwamtummechanica: in de atomen kan energie zowel golf als deeltje zijn.

Gevolg: plaats en beweging van deeltje kan niet tegelijkertijd gemeten worden. Radioactief verval van atoom is niet voorspelbaar. Deze onzekerheid geeft grens van wetenschap aan: er is geen objectieve werkelijkheid. Wat je waarneemt hangt af van wat je wilt waarnemen: daar stel je apparatuur op af. We zien een aspect, niet hele werkelijkheid.

 

Bohm: holisme: alles hangt samen, is één geheel. (Bv. functie van lichaamsdeel is niet te onderzoeken als lichaamsdeel van het geheel is afgesneden. De wereld is een universele stroom van gebeurtenissen en processen. “Elk gebied in ruimte en tijd bevat op een impliciete manier een totale orde.”.

 

Hoyle (1915-2001): Big Bang-theorie is onbevredigend. Er is een continue schepping. Aan de randen van het universum wordt materie bijgemaakt (waterstof).

 

Davies: “materie hoeft niet geschapen te zijn, maar kan uit energie ontstaan… Materie is het overblijfsel van energie-ontwikkeling.” Het ontstaan van energie verklaart hij met de kwantumfysica. Alleen het bestaan van ruimte en tijd kan hij nog niet verklaren. God als Schepper lijkt hem niet nodig, maar hij sluit niet uit dat er een God bestaat als een universele geest die deel uitmaakt van het heelal (AB).

 

Zwaartekracht, relativiteitstheorie en kwantummechanica zijn nog niet met elkaar verenigd in supertheorie.

 

Hawking: als Grand Unified Theory gevonden is (hoe alles bestaat) blijft de vraag waarom er een heelal is.

In 2004 heeft Hawking zijn zoeken naar die theorie opgegeven. Er blijft altijd wat te ontdekken, het universum is merkwaardiger dan wij ons kunnen voorstellen.

 

AB: Als de schitterende theorie die heel de fysica zal omvatten in één superwet ooit tot stand komt, zullen gelovige fysici zich minstens evenzeer verheugen als hun ongelovige collega’s, omdat ze daarin de sublieme eenvoud van God terugvinden.

 

HK: Natuurwetenschap gaat uit van bepaalde grondslagen en heeft daarom hypothetisch karakter. Haar resultaten mogen niet verabsoluteerd worden.

 

We kennen slechts 4% van het heelal, de zichtbare materie. De rest bestaat uit donkere materie en donkere energie

 

Keppler, Pascal. Boyle en Newton waren overtuigde christenen evenals Faraday (elektromagnetisme) en van der Waals (thermodynamica: er kan geen energie ontstaan of verloren gaan).

Pascal: “Wie heeft mij hier geplaatst? Door wiens orde en beleid zijn deze plaats en tijd voor mij bestemd? … Ik zie te veel bewijzen om te ontkennen dat God bestaat en te weinig bewijzen om helemaal zeker te zijn. … Het is onbegrijpelijk dat de ziel bij het lichaam hoort en onbegrijpelijk dat we geen ziel zouden hebben. Onbegrijpelijk dat de wereld geschapen is en onbegrijpelijk dat de wereld niet geschapen zou zijn. …. De laatste stap van het verstand is te erkennen dat er oneindig veel dingen zijn die het verstand te boven gaan.” We moeten volgens hem God zoeken met het hart, de kern van de menselijke persoonlijkheid, de bron van zijn daden.

 

3. OERKNAL, EXPANSIE EN MEERDERE OMNIVERSUMS

 

Ik hoorde op tv dat meneer Edison het licht heeft uitgevonden. Maar op school zeggen ze dat u dat heeft gedaan. Dan heeft hij het zeker van u gepikt. Met groeten Denise.

 

13 miljard jaar geleden; ontstaan van onze zon: 5 miljard jaar geleden; aarde: 4,5 miljard jaar geleden.

AV: wetenschappelijk bewijs is als je experiment kunt herhalen. De oerknal kan niet herhaald worden, omdat het basismateriaal (alle materie in bowlingbal samen) en omstandigheden (geen ruimte en tijd) niet nagebootst kunnen worden. Van oerknal was niemand getuige.

CV: is model van ongecontroleerde ontploffing.

HK: hoe na de oerknal 100 miljard melkwegstelsels (met elk meer dan 10 miljard sterren) ontstaan zijn is niet te verklaren. Voor de oerknal golden de natuurwetten niet.

Wat veroorzaakte de oerknal en waardoor kon uit die ongeordende compacte massa een geordend heelal en materie ontstaan? Waar kwam die oer-vuurbal vandaan? Vanwaar de energie voor de kosmische expansie? Oerknal was begin van de tijd en wereldgeschiedenis: oorsprong. Hier ligt de grens van de wetenschap. Over een mogelijke Schepper-God kan wetenschap niets zeggen.

 

CV: relativiteitstheorie beschrijft heelal als expanderende, gekromde tijdruimte. Alle melkwegstelsels lijken zich van ons af te bewegen (maar dan zijn we toch het centrum?)

 

Astrofysici verschillen van mening over de toekomst van het universum: zijn er grenzen aan ruimte en tijd? Komt na expansie weer implosie?

 

Meerdere universums? RM: dit is pure speculatie

 

4. KOSMISCHE PRECIEZE AFSTEMMING (Henderson)

 

Liefe God, Weet u al van dingen af voor ze worden uitgevonden?

Gregory

 

Noodzakelijk voor bestaan van kosmos:

– juiste verhouding tussen energie en massa: met minder massa zou er geen materie geweest zijn, met meer massa zou heelal direct weer gekrompen zijn.

– nucleaire krachten: waren ze zwakker dan zouden er geen koolstof, zuurstof en stikstof zijn; sterker, dan zou er geen waterstof zijn

– Zwaartekracht en energie door kernreactie in de zon: bij grotere zwaartekracht was levensduur van zon en sterren kort geweest, bij minder zwaartekracht zou materie (zon, planeten, sterren) geen samenhang vertonen.

Conclusie: (Martin Rees:) Universum kan niet door toeval ontstaan zijn. Tipler (hoogleraar theoretische natuurkunde universiteit New Orleans): “Universum en natuurwetten zijn door een eenheid in het leven geroepen, die aan deze wetten niet onderworpen is en buiten ruimte en tijd ligt. Kortom, we leven in een universum dat door GOD gepland en geschapen werd”.

 

Henderson: finetuning  en chemie wijzen er op dat universum ontworpen is voor leven.

 

Hoyle, atheïst, vroeg zich in 1981 af: Een superrekenend intellect moet de eigenschappen van koolstofatomen ontworpen hebben.

 

OG : eind vorige eeuw werden kosmologen zich bewust van het feit dat een aantal fysische contanten speciaal afgestemd zijn op het bestaan van intelligent leven, met name het koolstofatoom. Dit is het dilemma voor atheïsten: of er is een monsterachtig toeval of er is een doel in het universum.

Moderne wetenschap gaat alleen over efficiënte oorzaken, hoe dingen werken. Ze verzwijgen de finale (doel-) oorzaken, het waarom van hoe dingen werken zoals ze werken. … Gelovend in een doeloorzaak, een Schepper God geeft mij een coherent begrip voor de intelligent-leven-geschiktheid van het heelal. .. Fin-tuning is voor mij geen bewijs van een Schepper, maar de manier om het heelal te begrijpen.

Hier overlappen geloof en wetenschap: theologisch begrijp ik dat de hemelen Gods glorie verkondigen en mijn wetenschappelijke kennis van de fine-tuning reflecteert dat.

 

Maxwell, ontdekker van elektromagnetisme (inclusief radiogolven en licht), eind 19e eeuw, veronderstelde een 5e element in de ether (naast water, vuur, aarde en lucht). Licht is een golf dat zich ergens in moet voortplanten.

 

AB: “God is licht” is geen beeldspraak. Joh.1  Jezus: “Ik ben het licht van de wereld”. Thomas van Acquino maakt wel onderscheid tussen natuurlijk en goddelijk licht.

In de Big Bang, beter Big Flash genoemd… ontstaat in één grote lichtflits alles uit het niets. Het ‘daar zij licht’ is tevens goddelijke zelfschepping. De dubbelnatuur van het licht vertoont overeenkomsten met de dubbelnatuur van de Zoon, die zichzelf het licht der wereld noemt…”

AB: in Genesis staat eerst dat God sprak: “Er zij licht” en pas op de vierde dag schiep Hij het fysisch licht, de zon”.

 

P.S. Wonderen en verrijzenis: zie AB blz.169-173

 

5. MORAAL VAN FYSICI (atoomgeleerden): AB blz.177-180

Einstein: “Wetenschap kan alleen maar vaststellen wat is, niet wat zou moeten zijn; daar hebben we religie voor”.

 

DEEL 2: HET ONTSTAAN VAN ORGANISCH LEVEN

 

Onderwerpen: micro-organismen – planten – dieren – tweeslachtelijk leven – micro-evolutie – macro-evolutie -genoom – gen – mutatie – selectie – uitsterven  

Beste God, Gebruiken dieren u ook of hebben zij hun eigen iemand?

Eric

 1. HISTORIE: volgens evolutietheorie 3,5 miljard jaar geleden

Fossielen: Creationisten: tot 5000 jaar is ouderdomsbepaling nauwkeurig. C-14 methode onbetrouwbaar. Diverse aardlagen met verschillend fossielinhoud zijn door aardverschuivingen de zee in tijdens zondvloed opgestapeld.

AV: Geleidelijke verandering? Tussenvormen ontbreken in de paleontologie (fossielonderzoek).

BH: Darwin: “Er moeten ontelbaar veel overgangsvormen hebben bestaan”. Die zijn niet gevonden. Wel uitgestorven soorten die tussen andere soorten in stonden, maar dat waren eigen soorten, geen overgangsvormen. Ook nu zouden er nog vele miljoenen halfafgewerkte dieren moeten rondlopen.

AV: De rijkdom van de levende natuur treedt plotseling in al zijn volledige vormen en gevarieerdheid op in het Cambrium (600-490 miljoen jaar geleden) (Bacteriën, sponzen en algen het eerst; zwammen mossen, varens en naaktzadigen komen pas in of na het Devoon, 400-350 miljoen jaar)

RM: overeenkomsten van DNA van alle levende wezens toont gezamenlijke voorouders aan

BH: primitieve voorouders bestaan niet. Er is geen opgaande lijn in de evolutie, niet in de natuur, niet in experimenten, niet in de moleculaire biologie bij eiwitten of DNA

Leven van een andere planeet of meteoriet? Hoe is het daar dan ontstaan? En hoe heeft dat leven de hitte bij binnenkomst in de atmosfeer overleefd?

Eencelligen die zich vergroot hebben door celdeling? Er bestaan geen 4, 8, 10-celligen etcetera. Het kleinste meercellig levend organisme heeft 500 cellen. Parasieten hebben er minder, maar kunnen niet zelfstandig leven.

Bacteriën hebben geen celkern, zoals alle anderen organismen. Cellen van de meercelligen zijn een miljoen maal groter en oneindig ingewikkelder dan eencelligen. Er is geen overgangsvorm.

Darwin noemde de oorsprong van bloeiende planten ‘een afschuwelijk mysterie’. (Die zijn er sinds het Krijt, 135-65 miljoen jaar )

Hoe uit het levenloze het eerste leven is ontstaan weet men nog steeds niet.

2. INDELINGEN IN SOORTEN

AV: Linnaeus (christen-/bioloog) deelde in: afdelingen – klassen – orden – families – geslachten – soorten – rassen.

Soorten (of basistypen) zijn planten of dieren die zich onderling kunnen voortplanten. Door aanpassing ontstaan verschillende (onder)soorten, door kruising verschillende rassen. Bv. hond: tekkel en bouvier blijven kruisbaar en herkennen elkaar als hond.

Variaties binnen de soort = micro-evolutie. (duiven in de Efteling)

Verandering van lagere naar hogere soort = macro-evolutie.

 

Augustijner abt G. Mendel (19e eeuw) ontdekte door kruisingen en kunstmatige bevruchting van planten genetische mutatie.

3. DARWINISTISCHE EVOLUTIE

 

Waarom hebt u de laatste tijd geen nieuwe beesten uitgevonden? We zitten nog steeds met dezelfde die we al hadden. Annemieke

 

Darwin (1809-1882) ontdekte de micro-evolutie (1859) en concludeerde daaruit de macro-evolutie.

Micro-evolutie is bijvoorbeeld resistentie van bacteriën tegen anti-biotica.

 

De meest recente bekeerling is de internationaal vermaarde Delftse hoogleraar moleculaire biofysica Cees Dekker. In zijn intreerede van 17 november 2000 zei hij over de evolutieleer:

Evolutie gedefinieerd als de ‘verklaring voor het ontstaan van het leven en het ontstaan van de huidige biodiversiteit’ is echter een dogma dat bij nauwkeurige beschouwing nauwelijks wetenschappelijk onderbouwd is. Bewijs ervoor is op zijn best sporadisch. Bijvoorbeeld binnen Darwins mechanisme van geleidelijke veranderingen zouden nieuwe soorten zeer geleidelijk ontstaan en zou men in fossiele vondsten vele overgangsvormen moeten aantreffen. Het tegendeel is waar. Soorten zijn verbazend stabiel en nieuwe soorten blijken plotseling in reeds tamelijk complete vorm te verschijnen.

. (…) Een interessante moderne tool voor evolutieonderzoek wordt geboden door de moleculaire biologie en biochemie van de microscopische processen in de cel. De cel is een wonderbaarlijk complex geheel van vele onafhankelijke elementen en processen. Een eenvoudige cel bevat reeds pakweg 10.000 verschillende moleculen die op vele wijzen met elkaar verbonden zijn.

Moleculair biologen en biochemici zoals Michael Denton en Michael Behe kritiseren het evolutiemechanisme naar aanleiding van specifieke voorbeelden zoals bijvoorbeeld de bacteriële zweepstaartmotor, de bloedstollingscascade en het intracellulaire transportsysteem. Deze biologische systemen zijn onherleidbaar complex in de zin dat alle componenten met elkaar verweven zijn en het systeem niet functioneert als je één element wegneemt. Een nauwkeurige beschouwing van de microscopische details toont aan dat zulke systemen onmogelijk door de combinatie van mutaties en natuurlijke selectie kunnen zijn geëvolueerd, zelfs niet in het ontzagwekkende tijdsbestek van vier miljard jaar Dit soort studies toont op z’n minst het ongelijk aan van de grote stelligheid waarmee door dogmatische neodarwinisten zoals Richard Dawkins het ‘feit van de evolutie’ van chemische soep naar cel, en van cel naar complexe organismen als de mens wordt gepresenteerd…..

‘De verwondering over de ontzagwekkende nanowereld van biomoleculaire systemen kan mij alleen maar brengen tot een diep ontzag voor de Schepper die dit alles uitgedacht en gemaakt heeft. Ofwel, in de drieduizend jaar oude woorden van David, dichter en koning van Israël [Psalm 139, mh] : ‘Mijn lichaam werd door U geweven. Ik wil U loven omdat ik verbazend wonderbaarlijk gevormd ben. Wonderbaar zijn Uw werken, en ik erken dit van ganser harte.’

 

Darwin zag variatie en primitievere organisme-fossielen in diepere aardlagen.

OG: Zijn vriend Gray zag Darwins theorie als de weg waarlangs God werkte in de natuur.

Darwin verklaarde evolutie door Survival of te fittest (=aangepast) en mutatie in de afstamming.

Alle soorten mensfossielen van de afgelopen 60 jaar blijken geen voorouders, maar zijtakken van de mensenfamilie.

 

JPII 1996: nieuwe vondsten brengen ons tot de erkenning dat evolutie meer dan een hypothese is. Als mensen bevinden we ons in een andere ontologische orde … Het moment van overgang naar de spirituele realiteit kan niet  door natuurwetenschappelijk of chemisch onderzoek worden waargenomen. … kennis, geweten, zelfbewustzijn en vrijheid, esthetische en religieuze ervaring moet filosofisch gereflecteerd worden terwijl theologie de uiteindelijke bedoeling van Scheppers ontwerpen wil verhelderen.

 

OG: bij de vraag hoe en wanneer ontstond de mens overlappen wetenschap  en religie elkaar.

 

4. NATUURLIJKE SELECTIE

 

Beste God, als u de dinosaurussen niet had laten uitsterven, was ons land er nu niet geweest. Goed gedaan dus. Paul.

 

AV: Natuurlijke selectie werkt voor micro-evolutie, maar niet voor macro-evolutie. .. Een eeuw zoeken naar een mutatie die winst oplevert voor het soort, heeft geen resultaat. Elke mutatie in het DNA leidt tot misinformatie en tot het wegvallen van genwerking, tot afwijkingen, ziektes en degeneratie.

Voor ontwikkeling van iets nieuws (bv. een oog of ver) zijn honderden genetische veranderingen (tegelijk) vereist. … Het hele organisme moet veranderen en tegelijk goed werken. (BH: bv. zweephaar van een bacterie, 1000 tot miljoen maal zo klein als menselijke cel) Anders verdwijnt het door natuurlijke selectie. .. Bovendien zou een veranderd individu een precies zo veranderde partner nodig hebben voor voortplanting van een nieuw soort.

BH: uitsterven kwam door de zondvloed;

verstening in korte tijd en fossilering ook door hoge druk van aardlagen die bij zondvloed over elkaar schoven door aardverschuivingen, lawines, lava- en modderstromen

5. MICRO-BIOLOGIE EN GENETICA

AV: Dat levende materie spontaan kan ontstaan uit levenloos materiaal gaat in tegen de tweede hoofdwet van de thermodynamica: elk systeem dat aan zichzelf wordt overgelaten vervalt tot wanorde. ..

Scheikundige en bacterioloog Pasteur wees ontstaan van leven uit levenloze materie al af.

Experiment van Miller in 1953 leverde eenvoudige aminozuren op die direct uit proefopstelling gehaald moest worden om uiteenvallen te voorkomen.

 

Een eiwit bestaat uit een groot aantal eiwitmoleculen. (BH: menselijke levercel 53 miljard ingewikkelde eiwitmoleculen) Een molecuul bestaat uit 20 aminozuren in specifieke volgorde. Enkele aminozuren kunnen uit anorganische oplossingen door elektrische impuls ontstaan.  Maar die rijgen zich niet aaneen tot een eiwitmolecuul. Er zijn dan losse bouwstenen zonder verband.

 

BH: Het DNA moet een verhaal bevatten, informatie hoe je eiwitten en zelfs een hele cel moet bouwen.

Geleerden berekenden dat erfelijk materiaal in een cel evenveel informatie bevat als 2000 boeken van 600 bladzijden met 500 woorden per bladzijde.

De ‘taal’ van het DNA is geschreven met 4 ‘letters’, nucleotiden.. Een DNA molecuul uitgerold is 2 a 3 meter

 

Bij aseksuele reproductie wordt hele (= totaal van de overerfbare informatie van een organisme, gecodeerd in DNA) doorgegeven aan volgende generatie; bij seksuele reproductie wordt genoom van vader en moeder vermengd (de sporten, allelen, van de DNA-ladder geheel opnieuw gecombineerd).

 

(OG): Een bepaald DNA (mitochondrial) wordt alleen door de moeder overgedragen, het Y-chromosoom alleen door de vader. Daarmee kunnen genetici uitrekenen dat het eerste mensenpaar 200.000 jaar geleden leefde.

 

BH: Er bestaat geen genetisch of moleculair-biologisch mechanisme voor macro-evolutie.

BH: Bij genetische manipulatie wordt bestaand materiaal gekopieerd of in stukken geknipt, maar wordt geen nieuwe genetische informatie toegevoegd.

Nederlands Dagblad mrt 2015: M. Hoogendoorn citeert René Fransen, bioloog en journalist: “Is de mens in de toekomst in staat om zelf leven te maken?  Wellicht …C. Venter, een Amerikaans moleculair bioloog en zakenman, maakte in 2010 het complete DnA na van een bacterie waaruit alle erfelijke informatie was verwijderd. Deze bacterie kwam tot leven. Het is slechts zaak de juiste basiscomponenten bij elkaar te brengen en dan gaat de boel vanzelf draaien. Als je een Boeing in elkaar zet moet je de schroefjes zelf vastdraaien, bij een levende cel hoe je alleen maar de componenten aan te bieden.” M. Hoogendoorn: “Wetenschappers willen volgens Fransen op den duur zelf DNA-codes kunnen schrijven, zodat zij daarmee cellen bepaalde opdrachten kunnen laten uitvoeren. “Net zoals je een computer kunt laten doen wat jij wilt, als je computercodes kunt schrijven. Wetenschappers kunnen nu al wel het DNA van een bacterie namaken, maar ze slagen er nog niet in het van de grond af aan zelf te maken.”.

RM: Onderscheidt de ontwikkeling van iets en het ontstaan er van.

Hoe is het proces van reproductie op gang gebracht?

Een biologisch organisme lijkt ontworpen, juist omdat het bestaat uit allerlei onderdelen die precies op elkaar afgestemd moeten zijn, net als in bijvoorbeeld een horloge. (pag 62)

 

Biochemicus M. Denton: Het is de pure universaliteit van de perfectie, .. de vindingrijkheid van een kwaliteit die ons mensen absoluut te boven gaat, die zo strijdig is met het idee dat dit alles door toeval ontstaan zou zijn.”

Hiertegenover stelt Darwin de wreedheid in de natuur, zoals de sluipwesp die zijn eieren legt in een levende worm.

LS 80: Op de een of andere wijze heeft Hij zichzelf willen beperken tot de schepping van een wereld die ontwikkeling nodig heeft en waar veel dingen die wij als kwaden, gevaren of bronnen van lijden beschouwen, in werkelijkheid deel uitmaken van de geboorteweeën, die ons ertoe aanzetten samen te werken met de Schepper.

Voetnoot: Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 310. De Catechismus leert dat God een wereld heeft willen scheppen die op weg is naar haar laatste volmaaktheid en dat dit de tegenwoordigheid inhoudt van onvolmaaktheid en fysiek kwaad.“Waarom heeft God geen wereld geschapen die zo volmaakt is dat er geen kwaad in kan bestaan? Overeenkomstig zijn oneindige macht zou God te allen tijde iets beters kunnen scheppen. Toch heeft Hij in zijn oneindige wijsheid en goedheid …

 

AB: Wat zich in een levende cel afspeelt is ongelooflijk. Daarom heb ik geen moeite om in een intelligente Schepper te geloven.

BH: alleen chlorofyl in groene planten en bacteriën kunnen zonne-energie omzetten in voedsel en brandstof door fotosynthese. Bladgroenkorrels zijn gespecialiseerde fabriekjes met duizenden complexe moleculen.

COMPUTERSIMULATIE

RM: Evolutie op een computer simuleren? (Bijvoorbeeld woordvorming en zinsvorming uit een beperkt aantal letters. Het is in feite kansberekening) Dan laat je heel veel omstandigheden van de werkelijkheid weg. Een vereenvoudiging is niet reëel. Bovendien werkt de simulatie volgens de regels en opdrachten en voorwaarden die een intelligent wezen programmeert en dat pleit dus juist voor Intelligent Design. De programmeur is doelgericht en speelt dus voor God.

MH: Het geloof in de Schepper is voor veel mensen niet op te brengen; met geloven in toeval lijken diezelfde mensen geen moeite te hebben. Waar blijft het logische denken? Wie een berekening probeert uit te voeren over de kans dat door willekeurige samenvoegingen van moleculen ooit een complex, levend mechanisme ontstaat raakt al snel zo ontmoedigd dat hij het opgeeft. Dat kan niet in miljarden jaren en zelfs niet in een aantal jaren van 30 cijfers. Zo’n tijdsduur gaat ver boven elk menselijk besef van tijd. Geloven in toeval als uitgangspunt voor een ontstaanstheorie vind ik ronduit belachelijk en op zijn minst extreem ongeloofwaardig. Daar is veel meer geloof (en bovendien BLIND geloof) voor nodig dan om in een Schepper te geloven.

DEEL 3 : HET ONTSTAAN VAN DE MENS

Onderwerpen: bijbelse gegevens – evolutietheorie – gen – ziel – bewustzijn – liefde – altruïsme -BDE

Liefe God, Toen u d eerste mens schiep, deed die het al net zo goed als wij nu? .... Anne

 1. HISTORIE:

volgens evolutietheorie oermens 1.500.000 jaar ; 200.000 jaar geleden in Afrika; 40.000 jaar terug verspreiding over de wereld en verdringing Neanderthaler; 5000 jaar geleden door landbouw bevolkingsgroei boven de paar miljoen.

AV: alle fossielen behoorden tot een echt mensenras (sommige uitgestorven) of tot een apensoort (idem). … Overeenkomsten in moleculaire structuren en anatomische bouw tussen aap en mens wijzen niet op gemeenschappelijke afstamming maar op een Intelligente Ontwerper, die net als een componist steeds dezelfde noten gebruikt of als een auto-ontwerper eenzelfde motor.

BH: Australopithecus is uitgestorven aap; Neanderthaler mens ( doden begraven, communicatie met taal, werktuigen, jachttechniek).

2. WEZENLIJK ONDERSCHEID TUSSEN MENS EN DIER

 

Beste God, ik weet denk ik wel waar de baby’tjes vandaan komen. Uit de buiken van de mama’s en de papa’s hebben ze er in gedaan. Waar zaten ze daarvoor? Bewaart u ze in de hemel? Hoe komen ze dan hier? Moet u eerst voor ze allemaal zorgen? … Laura

 

HK: onderscheid mens dier zit in bewustzijn, taalgebruik, grote hersenkwab, strottenhoofd en stembanden, rede, abstract denken, sociaal leven, vrije wil.  Mens is eenheid van geest en lichaam, vrijheid en wetmatigheid.

1% verschil met aap in de schakels van het DNA, maar dat is nog altijd 30 miljoen van de drie miljard bouwstenen van het genoom.

JK: mens heeft 20 jaar nodig om volwassen te worden. Bovendien wordt de vrouw in de kracht van haar leven onvruchtbaar zodat ze ook haar laatste kinderen nog groot kan brengen. Dat is evolutionair gezien ongunstig. De mens is dus gemaakt voor meer dan voortplanting.

RM: seksuele voortplanting is evolutionair niet te verklaren, evenmin het bewustzijn, abstract denkvermogen.

Dawkins geeft dat ook toe.

JK: De mens heeft vrije wil en daarmee keuze tussen goed en kwaad. En zelfbeheersing om een bepaalde drang te onderdrukken.

JB: intelligentie is niet afhankelijk van herseninhoud of schedelgrootte.

Pius XII 1950 encycliek Humanis Generis: onmiddellijke schepping van de menselijke ziel door God en gehele mensheid uit één enig mensenpaar (monogenisme)

LS: 81 (volledig:) Ook al veronderstelt de mens processen van evolutie, toch brengt het menselijk wezen een nieuwheid met zich mee die niet geheel is te verklaren uit de evolutie van andere open systemen. Ieder van ons beschikt op zich over een persoonlijke identiteit, die in staat is in dialoog te treden met de ander en met God zelf. Vermogen tot reflectie, redeneren, creativiteit, interpretatie, artistieke uitwerking en andere nieuwe vaardigheden laten een uitzonderlijkheid zien die boven het fysieke en biologische niveau uit gaat. De kwalitatieve nieuwheid die het ontstaan van een persoonlijk wezen binnen de materiële schepping inhoudt, veronderstelt een direct handelen van God, een bijzondere roeping tot leven en tot een relatie van een Jij tot een ander jij. Uitgaande van de Bijbelteksten beschouwen wij de persoon als een subject dat nooit tot de categorie van een object kan worden gereduceerd.

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955): theoloog, geoloog, paleontoloog: wilde natuurwetenschappelijke inzichten met theologie verenigen. “God maakt evolutie mee, van elementaire deeltjes en onmetelijke kosmos via bios tot menselijke geest. Die vindt via Christogenese voltooiing in voleinding van de wereld en van God (punt Omega)”.

 1. Whitehead (1900) wiskundige en filosoof: “God is tweepolig: zijn oorspronkelijke natuur en een fysisch-reële navolgende natuur. Aan het eind is God de verwerkelijking van de actuele wereld in de eenheid van zijn natuur”.

Bergson (1900): “scheppende evolutie”

3. CONCLUSIES

 

WK: De manier waarop Darwinisten het gen, het genoom beschrijven geven mij het gevoel dat ze er onbewust een geestelijke component aan verbinden die het organisme aanzet tot reproductie, overlevingsdrang, sterker worden, etc.

 

 

 DEEL 4: INTELLIGENT DESIGN:

 

BH: Talloze wetenschappers, evolutionisten en creationisten zijn het er over eens dat het er op lijkt dat alles in het heelal nauwkeurig is ontworpen om leven op aarde mogelijk te maken. (Denton en Demski)

Al zou de mens ooit in staat zijn om leven te scheppen dan zou dat juist bewijzen dat er een hoge intelligentie nodig is.

 

1. WAT IS INTELLIGENT DESIGN?

 

WK: ….Omdat de bewegingen een oorsprong vinden in God, zijn ze door zijn Intellect en vrije wil op een bepaald doel gericht. ….

 

WIKIPEDIA

Basisargument voor ontwerp

Het meest populaire argument voor ontwerp is gegeven door William Paley. In zijn boek Natural Theology vergelijkt hij de “intelligente” ontwerper met een horlogemaker. … Bij de studie van het horloge evenwel zien we de tandradertjes, veertjes en andere onderdelen die op een ingewikkelde manier samen werken om aan te geven hoe laat het is. Paley concludeert dat het horloge een ontwerper moet hebben gehad, vermits de kans dat zoiets vanzelf door de natuurkrachten ontstond zo goed is als nul. Het is zoals wanneer je alle onderdelen van een horloge in de lucht zou gooien en ze bij het terechtkomen op de grond weer een werkend horloge zouden vormen. Vervolgens zegt Paley dat elke indicatie van uniekheid en van ontwerp, zoals bij een horloge, ook aanwezig is in de natuur.

2. COMPLEXITEIT

 

Onherleidbare complexiteit

Het concept van “onherleidbare complexiteit” is naar voren gebracht door Michael Behe, die het definieert als: “..een systeem dat bestaat uit goed passende samenwerkende onderdelen die elk bijdragen aan de basisfunctionaliteit en waarin het weghalen van één van de onderdelen tot gevolg heeft dat het systeem niet meer functioneert.”

….

Voorbeelden van onherleidbaar complexe systemen

Behe geeft vele voorbeelden van systemen die volgens hem onherleidbaar complex zijn. Hij beschrijft de complexe structuur van trilharen waarvan sommige cellen gebruikmaken om mee te zwemmen. Verder beschrijft hij het stollingsproces van bloed. ….

Dit wil zeggen dat die complexe systemen niet door evolutie ontstaan kunnen zijn maar als geheel zijn ontworpen.

Als concrete voorbeelden van onherleidbare complexiteit worden verder vaak genoemd: de zweepstaart van de bacterie Escherichia coli, de werking van het oog en het immuunsysteem.

 

De stelling is dat dergelijke onherleidbare complexiteit niet door een evolutieproces kan ontstaan: in een proces van natuurlijke selectie kan een dergelijk systeem niet stap voor stap ontstaan, want alle onderdelen moeten aanwezig zijn voordat er een selectief voordeel is.

 

Specifieke complexiteit

In 1986 gebruikte Charles Thaxton, een chemicus en creationist, de term “specifieke complexiteit” om aan te tonen dat de informatie van het DNA gespecificeerd is door intelligentie. Het ID begrip van specifieke complexiteit is ontwikkeld door Willlam Dembski (wiskundige, theoloog en filosoof) in de jaren negentig. Hij stelt dat als iets gelijktijdig zowel specifiek als complex is, men dan kan aannemen dat het ontworpen werd door intelligente ontwerper.

 

Harm Goris op Lucepedia:

 

De term ‘intelligent design’ (afgekort als ID) staat voor de opvatting dat de complexiteit van bepaalde natuurlijke, vooral biologische structuren wetenschappelijk het beste te verklaren is door die te beschouwen als ‘intelligent ontworpen’, dat wil zeggen: bewust en met een bedoeling gepland. In de geschiedenis van de filosofie en theologie zijn er allerlei varianten geweest van dit type argument: we vinden het ‘teleologisch argument’, Alles streeft ergens naar, gebeurt om een reden, heeft een doel en een bedoeling, verlangt naar zijn eigen volmaaktheid oftewel de ‘redenering op grond van doelgerichtheid’ (‘telos’ is Grieks voor ‘doel’) al bij Aristoteles …. Volgens Aristoteles kan die doelgerichtheid alleen maar verklaarbaar zijn als er een ‘Eerste Onbewogen Beweger’ is. Deze Onbewogen Beweger is de volmaaktheid zelf, en zet alles in beweging naar zich toe.

 

In zijn hedendaagse vorm gaat ID terug tot de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Onder invloed van de revolutionaire ontwikkelingen in de biologie na de ontdekking van het DNA, begon een aantal Amerikaanse biologen en biochemici te onderzoeken of er sprake kon zijn van ‘ontwerp’ in levensvormen. Belangrijke voorbeelden waren het menselijk oog (al door Darwin genoemd) en de zweepstaart van bacteriën. Michael Behe, hoogleraar biochemie, argumenteerde in zijn populair-wetenschappelijke boek Darwin’s Black Box dat bepaalde biologische structuren onherleidbaar complex zijn. Hun ingewikkeldheid kan niet herleid worden tot evolutionaire processen van toeval en selectie. De verschillende onderdelen van een systeem zijn zo op elkaar afgesteld dat elk onderdeel noodzakelijk is voor het functioneren van het gehele systeem en dat elk onderdeel alleen maar kan functioneren in samenwerking met de andere onderdelen terwijl het op zichzelf zinloos is.

 

Behe’s argumenten werden statistisch onderbouwd door de wiskundige William Dembski. Met kansberekeningen toonde hij aan dat de kans op het toevallig ontstaan van complexe structuren uiterst klein was.

In de jaren tachtig werd min of meer dezelfde vraag gesteld in de natuurkunde en de astronomie: is de precieze onderlinge afstemming van bepaalde natuurconstanten, die noodzakelijk is voor het ontstaan en het voortbestaan van het heelal en van leven daarin, het beste te verklaren als ‘intelligent ontworpen’? Deze ‘fine tuning’ staat ook bekend als het antropisch beginsel (John Barrow en Frank Tipler, 1986). Dit principe stelt dat het heelal is zoals het is omdat wij bestaan; in een heelal met iets andere eigenschappen dan het onze, hadden wij nooit kunnen bestaan. De waarden van de natuurconstanten volgen niet uit een of andere overkoepelende natuurwet. (Duitse kernfysicus Ulf Meissner)

 

3. INTELLIGENT DESIGN VS. CREATIONISME

De aanhangers van ID benadrukken dat zij geen creationisten zijn. Creationisten zijn meestal Amerikaanse, fundamentalistische christenen die de scheppingsverhalen in de Bijbel letterlijk nemen en vervolgens wetenschappelijke bewijzen daarvoor zoeken. ID’ers claimen dat zij hun uitgangspunt in de wetenschap zelf nemen en dat de wetenschappelijke bestudering van natuurlijke verschijnselen kan leiden tot ‘intelligent design’ als wetenschappelijke verklaring. En daar houdt het op: over de vraag óf er een ‘ontwerper(s)’ is/zijn en wie of wat die ontwerper(s) dan wel is/zijn, kan de natuurwetenschapper verder geen uitspraak doen

 

 

Intelligent design in de Lage Landen

 

In juni 2005 verscheen het boek “Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?” onder redactie van Cees Dekker, R. Meester en R. van Woudenberg. Voor de publicatie van dit boek had Maria van der HoevenNederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een gesprek met Dekker over de relatie tussen geloof en wetenschap, en schreef in haar weblog naar aanleiding hiervan onder meer:

 

Als we erin slagen om wetenschappers van verschillende geloofsrichtingen met elkaar te verbinden, kan het [intelligent design] uiteindelijk misschien zelfs wel worden toegepast op scholen en in lessen.

 

Maria van der Hoeven beoogde daarmee een debat over ID te laten voeren tussen wetenschappers en het onderwijsveld.

 

WK:

Niet te verklaren te onderzoeken en te analyseren verwijst naar
1. energie / materie ontstaan van de opbouw en eigenschappen Intelligent Design
2. organisch leven(eencellig, plankton, bacterie) ontstaan van samenstelling, functies, gedrag, reproductiemechanisme Intelligent Design
3. verschillende levensvormen: plant, dier, mens ontstaan van overeenkomsten en verschillen Intelligent Design
4. variaties binnen een soort oorzaak: mutatie, aanpassing, selectie evolutietheorie van Darwin:

 

4. ROOMS KATHOLIEK STANDPUNT

 

De Rooms-katholieke kerk neemt een (onofficiële) positie in die we het best kunnen omschrijven als ‘theïstische evolutie’, dat wil zeggen een opvatting waarin God als Schepper en de evolutieleer samengaan. Deze opvatting ligt dichter bij Intelligent Design dan bij het rigide creationisme, zij het dat ID geen uitspraken doet over het bestaan van God daar zij, als natuurwetenschap, zich niet buiten haar wetenschappelijk terrein mag begeven.

 

Reeds in 1950 stelde paus Pius XII in de encycliek Humani Generis dat het kerkelijk leergezag zich niet verzet tegen de evolutieleer ‘in zoverre zij het ontstaan van het menselijk lichaam uit reeds bestaande en levende stof nagaat, want het katholiek geloof verplicht ons te houden, dat de zielen onmiddellijk door God geschapen worden’. Daarnaast benadrukte hij in deze encycliek dat alle mensen afstammen van het eerste mensenpaar.

 

Paus Johannes Paulus II benadrukte diverse malen in toespraken dat er geen conflict bestaat tussen de kerkelijke leer en de evolutietheorie, zolang deze laatste ruimte laat voor een Schepper en bijvoorbeeld niet stelt dat naast het lichaam ook de ziel uit materie zou zijn voortgekomen. Dan zou de natuurwetenschap zich namelijk op theologisch-spiritueel-filosofisch terrein begeven, alwaar zij geen uitspraken kan doen op basis van haar natuurwetenschappelijke methoden van observeren en meten. Ook onder paus Benedictus XVI werd in 2004 gesteld, in diens toenmalige rol van Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, dat de voortschrijdende wetenschappelijke ontdekkingen omtrent de Big Bang en het geleidelijk ontstaan van het leven op aarde beslist niet haaks hoeven te staan op de kerkelijke leer.

 

LS 62  Wetenschap en religie, die een verschillende benadering van de werkelijkheid bieden, kunnen echter in een intensieve en voor beide productieve dialoog treden.

 

 

 DEEL 5     SLOTGEDACHTEN

 

Onderwerpen: God in alles aanwezig als oerenergie (Vader) – God programmeur van DNA (Zoon)  – Gods Geest in de mens (Geest)

 

Lieve God, bent u egt onzichtbaar of is dat een soort truuk? ...... Hesseltje

 

KN 28 aug 2012

Eerlijk is eerlijk: Richard Dawkins is consistent. In zijn interview erkent hij dat het idee van intelligent ontwerp zo gek nog niet is.

Dat erkende hij eerder ook al in het roemruchte interview in de film Expelled uit 2008, toen hij ongeveer hetzelfde zei, onwetend gelaten over de omstandigheid dat het interview zou worden opgenomen in een film die pro-Intelligent Design was. Als goed darwinist zou Dawkins het gesprek dan hebben geweigerd.

Tandenfee
Dawkins, bekend van zijn bespotting van religieus geloof in welke god dan ook, merkte op dat het idee dat er een of andere creatieve intelligentie in het heelal moet zijn, in elk geval waarschijnlijker is dan het bestaan van een of andere godheid. “Met name een god als Zeus of Jehova is net zo onwaarschijnlijk als de tandenfee, maar het idee van een of andere creatieve intelligentie is helemaal zo belachelijk nog niet”, zei hij. Het (al dan niet schijnbare) ontwerp in de natuur moet immers ergens vandaan komen.

HK: hoe meer de fysicus ontdekt van de macro- of micro-kosmos, hoe minder hij ervan begrijpt.  Wie veel weet, weet ook wat hij niet weet – tenminste wanneer hij wijs is.

 

Hawking: alles we alles begrijpen, kennen we de Geest van God

Einstein, uiteindelijk niet gelovend in een persoonlijke God, geloofde wel in een ‘kosmische rede’.

 

HK: een universum dat eindig is in ruimte en tijd wijst op een Schepper, maar ook een universum dat oneindig is in tijd en ruimte sluit God niet uit die immers ook oneindig en eeuwig is, alomvattend en zuivere geest. Overigens zijn zowel een begin van de tijd als een oneindige duur van de tijd niet voor te stellen: beide bevinden zich buiten ons ervaringsbereik.

 

HK: J. Wheeler (kwantummechanicus) formuleert het zo: “It from bit”: hoe ontstaat ít (de wereld) uit bit (informatie)

 

HK: “God is in dit universum en dit universum is in God. Tegelijk is God groter dan de wereld.

Augustinus: “vergelijk het met een spons, drijvend vastgehouden in de eeuwige, oneindige zee van de godheid.” ..

Gods onmetelijkheid omvat de ruimte, ze is niet localiseerbaar. Hij is overal tegenwoordig:

-wereldimmanent: van binnen doordringt Hij de kosmos en beïnvloedt hem. Tegelijk participeert Hij aan zijn lot, heeft deel aan zijn processen en lijden

– Hij is wereldtranscendent: .. Hij omsluit alle eindige wezens, structuren en processen….

 

Deze oneindige God is niet statisch: Zijn eeuwigheid omvat de tijd … Hij schept de wereld in zichzelf, hij behoudt en beweegt haar onzichtbaar van binnenuit. … Hij is de oneindige dimensie in alle dingen. ….

 

Maar kan deze oneindige God nog persoon genoemd worden?

 

LS: 84  Heel het materiële heelal is een taal van de liefde van God, van zijn mateloze genegenheid voor ons. Bodem, water, bergen, alles is liefkozing van God.

AV: “nucleïnezuren bevatten informatie om aminozuren in goede volgorde tot eiwitten op te bouwen. Deze informatie wordt bepaald door de volgorde van de eenheden van het DNA  …. Je moet een zeer groot geloof hebben om het gecompliceerde productiemechanisme van de eiwitten toe te schrijven aan toeval. Hier is echt een superieure Intelligentie aan het werk geweest”.

 

KN OKTOBER 2012

Bio-ingenieurs realiseren zich steeds meer dat DNA een superieur opslagmedium is. Ze schrijven zelfs al boeken in DNA-code.

Een onderzoeksgroep in Harvard heeft juist in Science de “volgende generatie digitale informatieopslag in DNA” aangekondigd.

DNA als opslagmedium
“… DNA is zowat het compactste en stabielste informatiemedium dat we kennen. De ontwikkeling van nieuwe technologieën in zowel DNA-synthese als -aflezing maken DNA als opslagmedium toenemend haalbaar. We hebben een strategie ontwikkeld om willekeurige digitale informatie te coderen in DNA…..”

Ortiz added: “The biological Internet is in its very earliest stages. When the information Internet was first introduced in the 1970s, it would have been hard to imagine the myriad uses it sees today, so there’s no telling all the places this new work might lead.”

The other thing that is seamless is the end-to-end intelligent design. As we asked earlier, what’s the big problem with inferring an intelligent cause for the origin of the “natural” genetic code, since it also involves the encoding and storage of functional information?

 

http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1102010345#h=81 (WATCHTOWER ONLINE LIBRARY)

DNA heeft een code van vier letters. Door de volgorde waarin deze letters (A, T, G en C) verschijnen, worden ’woorden’ gevormd die codons worden genoemd. Codons worden samengesteld tot ’verhalen’ die genen worden genoemd. Elk gen bevat gemiddeld 27.000 letters. Deze genen en de lange stukken ertussen vormen samen als het ware hoofdstukken: de afzonderlijke chromosomen. Er zijn 23 chromosomen nodig om een compleet ’boek’ te vormen: het genoom. Het genoom is het totaal van de genetische informatie over een organisme.

Het genoom zou een gigantisch boek zijn. Hoeveel informatie zou erin staan? Het menselijk genoom bestaat in totaal uit zo’n drie miljard basenparen, de sporten van de DNA-ladder.19 Stel je eens een encyclopedie voor waarvan elk deel meer dan duizend bladzijden bevat. Het genoom zou 428 van die delen vullen. Als je het tweede exemplaar toevoegt dat in elke cel voorkomt, worden dat 856 delen. Als je het genoom helemaal zou uittypen, zou je daar tachtig jaar lang fulltime mee bezig zijn, zonder vakanties!….

Een hoogleraar moleculaire biologie en computerwetenschap merkte op: „Eén gram DNA, dat in droge toestand ongeveer een kubieke centimeter in beslag zou nemen, kan net zo veel informatie bevatten als ongeveer een biljoen cd’s.”20 Wat betekent dat? Zoals gezegd, bevat DNA de genen, de instructies voor het bouwen van een uniek menselijk lichaam. Elke cel bevat een complete set instructies. …..Het DNA dat nodig is voor de zeven miljard mensen die nu op aarde leven, zou nauwelijks een dun laagje vormen op het oppervlak van die theelepel.21

 

LS: 85 God heeft een schitterend boek geschreven “waarvan de letters de menigte schepsels zijn die in het heelal aanwezig zijn”. ….

Wij kunnen zeggen dat “er naast de eigenlijke openbaring, die vervat is in de Heilige Schrift, dus een goddelijke manifestatie is in het schitteren van de zon en het vallen van de nacht”.

 

EEN BOEK ZONDER SCHRIJVER? (WATCHTOWER ONLINE LIBRARY)

Ondanks de ontwikkelingen op het gebied van de miniaturisatie kunnen mensen geen informatieopslagsysteem maken dat die capaciteit benadert. Maar laten we als vergelijking toch de compact disc gebruiken. Die ziet er mooi uit met zijn symmetrische vorm, glimmende oppervlak en slimme ontwerp. Het is duidelijk dat de cd door intelligente mensen bedacht is. En stel dat hij ook nog eens vol informatie zit — geen nutteloze gegevens, maar logische, gedetailleerde instructies voor het bouwen, onderhouden en repareren van ingewikkelde machines. Die informatie verandert op zich niets aan het gewicht of de grootte van de cd. Toch is die informatie het belangrijkste kenmerk van de cd. Zouden die instructies je er niet van overtuigen dat hier een intelligent persoon aan het werk is geweest? Is voor iets wat geschreven is, geen schrijver nodig?

Het is niet vergezocht om DNA te vergelijken met een cd of een boek. Een boek over het genoom zegt zelfs: „Het idee van het genoom als boek is, strikt genomen, niet eens echt beeldspraak. Het is letterlijk waar. Een boek is een stuk digitale informatie (…) En dat is een genoom ook.” De schrijver zegt verder: „Het genoom is een heel knap boek. Onder de juiste omstandigheden kan het zichzelf zowel kopiëren als lezen.”

Hierna volgt een zeer uitgebreide beschrijving wat er allemaal gebeurt om een DNA te kopiëren in de cel.

….

WAT MAAKT HET UIT?

Opnieuw is de vraag: waar komen al die instructies vandaan? De Bijbel zegt dat dit ’boek’ en alles wat erin staat, van een bovenmenselijke Schrijver komt. Is die conclusie echt uit de tijd of onwetenschappelijk?

….

Een DNA-molecule is dus echt te vergelijken met een boek dat steeds opnieuw gelezen en gekopieerd wordt. Tijdens een gemiddeld mensenleven wordt DNA ongeveer 10.000.000.000.000.000 (tien biljard) keer gekopieerd, met verrassende nauwkeurigheid.

 

Dit laatste artikel verwoordt de gedachte waarmee ik deze studie begonnen ben. Een gedachte die ik had verwacht in de boeken of publicaties van de jongste wetenschappers. Een gedachte waartoe ik wel aanzetten vond in de theorieën over het Intelligent Design, maar die uiteindelijk niet met zoveel woorden uitgesproken is. Ik wil dat wel doen, als vraag, als uitgangspunt voor het verdere gesprek met wetenschappers, met de leden van het Nederlands Genootschap Voor Microscopie waar ik lid van ben, met collega’s en parochianen.

 

Alle wetenschappers geven toe dat de materie en levende organismen waaronder de mens, complexe gehelen zijn. Materie zou uit energie voortkomen, de kwantummechanica ziet licht als een verschijnsel dat zowel een golf als een deeltjesfenomeen is. Licht is energie. Licht brengt leven voort via de fotosynthese. De kleinste deeltjes van de materie zoals we die nu kunnen waarnemen vertonen het karakter van energie en kracht, zwaartekracht.

 

In de digitale wereld is ook alles gebaseerd op digits, bits, celletjes met een positieve of negatieve lading. Informatie, programma’s die opgeslagen zijn op harde schijven of cd’s of andere opslagmedia.

 

Mijn gedachte: ZOU HET NIET ZO ZIJN DAT GOD DE NATUURWETTEN DIGITAAL GEPROGRAMMEERD HEEFT IN DE KLEINSTE MATERIEDEELTJES, IN DE ENERGIEVORMEN, IN DE BOUWSTOFFEN VAN HET DNA?

 

“GOD IS LICHT”, staat in de bijbel, 1 Joh.1,5. God sprak: ER MOET LICHT ZIJN, staat in Genesis 1,3.

Mensen met een Bijna-Dood-Ervaring getuigen allemaal – gelovigen en (tot dan) ongelovigen – dat ze een WEZEN VAN LICHT ontmoet hebben.

 

GOD MANIFESTEERT ZICHZELF IN DE MATERIE, IN DE NATUUR, IN HET LEVEN EN BOVENAL IN DE MENS. ZIJN GEEST BRENGT ALLES TOT LEVEN, ZIJN ENERGIE HOUDT ALLES IN STAND.

 

KAN HET ZIJN DAT GOD, DIE EEUWIG IS, ZIJN PROGRAMMEERWERK OP VERSCHILLENDE MOMENTEN VAN DE TIJD HEEFT GEDAAN ZODAT DE BIG BANG EN DE EVOLUTIE ALS ONTSTAANSGESCHIEDENIS MOGELIJK ZIJN?

 

Hoe God het gedaan heeft blijft een vraag die ik als kind al eens stelde aan de heilige vrouw die mij gebaard heeft, mijn moeder. Haar antwoord: “Later zullen wij het weten, als we bij God in de hemel zijn”.

 

Mariapolicentrum Mariënkroon Nieuwkuijk, 25 augustus 2015,

Winfried Kuipers, (internet)pastoor,

(ter nagedachtenis aan mijn broer van Jos, oprichter astronomieclub en medewerker van CERN. U 7-3-2001),

 

UPDATE VAN DE PLAFONDSCHILDERING VAN MICHELANGELO IN DE SIXTIJNSE KAPEL:

God schreef het evolutie- en ontwikkelingsprogramma van de mens in het DNA.

God zelf is geen mens maar Licht en Liefde. 

 

 

BIJLAGE 1

 

Bestaat kwaad?

Op een dag besloot een universiteitsprofessor in de fysica zijn studenten uit te dagen.

Hij vroeg: “schiep God alles wat bestaat?”

Een student antwoordde braaf: “Ja, dat deed Hij”

“Alles?” vroeg de docent. “Ja, alles” antwoordde de student

“”In dat geval schiep God dus ook het kwaad? Correct? Want kwaad bestaat”, zei de docent.

Daarop had de student geen antwoord en het bleef stil

De docent was blij met de gelegenheid om nog eens te bewijzen dat het geloof maar een mythe is.

 

Opeens stak een andere student zijn hand op en zei: “Mag ik u een vraag stellen?

“Natuurlijk” was het antwoord.

“Bestaat kou?” “Natuurlijk, zei de professor, heb je nooit kou gevoeld?

“In werkelijkheid, meneer, bestaat kou niet. Volgens studies in de fysica is kou een totale en complete afwezigheid van warmte.

Een object kan alleen bestudeerd worden als het energie bezit en uitstraalt en het is de warmte van een object dat de energie uitstraalt.

Zonder warmte is een object ongeschikt en niet capabel om te reageren. Maar kou bestaat niet.

 

Wij maakten de term kou om een gebrek aan warmte aan te geven.

En duisternis?” vervolgde de student? “Het bestaat”, antwoordde de professor.

“Opnieuw bent u fout, meneer. Duisternis is de totale afwezigheid van licht.

Je kunt licht en helderheid bestuderen, maar niet de duisternis.

Het prisma van Nichols toont een variëteit van verschillende kleuren waarin het licht uiteen kan vallen volgens de lengte van de golven.

Duisternis is de term die we maakten om de totale afwezigheid van licht aan te duiden.”

en tenslotte vroeg de student: “En kwaad, meneer, bestaat kwaad?

God schiep niet het kwaad. Kwaad is de afwezigheid van God in de harten van de mensen. Het is de afwezigheid van liefde, humaniteit en geloof. Liefde en geloof zijn als warmte en licht. Zij bestaan. Hun afwezigheid leidt tot kwaad.”

Nu was het de professor die stil bleef.

De naam van de student was: Albert Einstein.

 

BIJLAGE 2

 

Een tweeling nog vóór de geboorte in moeders schoot.

Vraagt de eerste: ‘Geloof jij in het leven na de geboorte?’

 

‘Natuurlijk’, zegt de tweede, ‘Er moet wat zijn. Misschien is ons bestaan hier enkel een voorbereiding op het leven na de geboorte.’

‘Flauwe kul! Er is geen leven na de geboorte. Hoe zal deze er dan uitzien?’

‘Ik weet het niet precies, maar ik stel mij veel licht voor en wij zullen lopen met de eigen voeten en eten met onze eigen mond.’

 

‘Lariekoek: zelf lopen en zelf eten… Voor het lopen is er hier geen plek en voor het eten hebben wij toch de navelstreng? Er is geen leven na de geboorte.’

 

‘De navelstreng is wel heel kort, Dat kan toch niet alles zijn? Ik ben ervan overtuigd dat er na de geboorte iets heel nieuws begint, iets wat wij gewoon nog niet kennen. ‘

‘Maar, er is nog niemand teruggekeerd na de geboorte? Het leven eindigt hier in deze smalle, donkere omgeving. ‘

 

‘Nou, ik weet het niet helemaal hoe het leven na de geboorte zal zijn. Maar in elk geval zullen wij er onze moeder ontmoeten en zal ze voor ons zorgen. ‘

‘Moeder ? Jij gelooft in moeder? En waar is – volgens jou – deze moeder?’

‘Overal om ons heen natuurlijk. Zonder haar zouden wij er niet zijn. ‘

‘Ik geloof er niets van. Ik heb nog nooit een moeder gezien, dus bestaat ze niet!’

 

“Misschien is ze niet te zien, maar af en toe, als wij helemaal stil zijn, kan ik haar horen zingen en ik voel haar hand over onze wereld strelen. Weet je, volgens mij begint het leven toch pas na de geboorte.”

(Monseigneur Uran, aartsbisschop van Slovenie)

 

Inhoudsopgave

 

DEEL 1 : HET ONTSTAAN VAN HET HEELAL.. 2

 1. BIJBELSE OPVATTINGEN.. 2
 2. NATUURKUNDIGEN.. 5
 3. OERKNAL, EXPANSIE EN MEERDERE OMNIVERSUMS. 6
 4. KOSMISCHE PRECIEZE AFSTEMMING.. 6
 5. MORAAL VAN FYSICI. 7

DEEL 2: HET ONTSTAAN VAN ORGANISCH LEVEN.. 8

 1. HISTORIE.. 8
 2. INDELINGEN IN SOORTEN.. 8
 3. DARWINISTISCHE EVOLUTIE.. 9
 4. NATUURLIJKE SELECTIE.. 10
 5. MICRO-BIOLOGIE EN GENETICA.. 10

COMPUTERSIMULATIE.. 12

DEEL 3 : HET ONTSTAAN VAN DE MENS. 12

 1. HISTORIE.. 12
 2. WEZENLIJK ONDERSCHEID TUSSEN MENS EN DIER.. 12
 3. CONCLUSIES. 13

DEEL 4: INTELLIGENT DESIGN: 14

 1. WAT IS INTELLIGENT DESIGN?. 14
 2. COMPLEXITEIT. 14
 3. INTELLIGENT DESIGN VS. CREATIONISME.. 15
 4. ROOMS KATHOLIEK STANDPUNT. 16

DEEL 5     SLOTGEDACHTEN.. 18

BIJLAGEN

Bestaat kwaad?

Een tweeling in moeders schoot