.

God is uit de hemel neergedaald

KERSTPREEK 2020 Pijnacker Nootdorp

Beste kerstvierders,

 

We hoorden in de tweede lezing uit de brief aan de Hebreeen: “God heeft vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken door de profeten”. Meestal was dat op waarschuwende of straffende toon. Die mensen hoorden een stem uit de hemel.

Het begon al in het paradijs. Adam en Eva hadden van de boom van de kennis van goed en kwaad gegeten, wat God verboden had met de waarschuwing: “Op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven”. (Genesis 2,17) Toen zij dat toch gedaan hadden en zich verborgen sprak God: “Waar ben je? Heb je soms gegeten van de boom die ik verboden heb?”. En voor straf stuurde God de mens weg uit het paradijs.

Genesis 4,9 e.v.: Kain heeft uit jaloersheid zijn broer Abel gedood. God spreekt dan tot hem: “Waar is Abel, je broer?”. Kain antwoordt: “Dat weet ik niet. Moet ik soms waken over mijn broer?” Dan spreekt God: “Vervloekt ben je. Ga weg van deze plek. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan”.

Later sprak God tot Abraham en zei; “Ik ben God, de ontzagwekkende; leid een onberispelijk leven”.  (Gen.17,1) Uit ontzag boog Abraham zich diep neer.

In Deuteronomium lezen we dat Mozes bij de berg Horeb opeens een doornstruik in brand zag staan. Toen hij er bij gingen kijken waarschuwde God vanuit de struik: “Mozes, Mozes, kom niet dichter bij en trek je sandalen uit want de grond waarop je staat is heilig”. Mozes bedekte toen zijn gezicht, want Hij durfde niet naar God te kijken. En God gaf Mozes de opdracht het joodse volk uit Egypte weg te leiden.

Later, op de berg Sinaï riep God tot Mozes en waarschuwde dat het volk niet de berg op mocht gaan, anders zou zijn toorn losbarsten en zouden ze sterven. Op de derde dag begon het te donderen en te bliksemen en hing er een dreigende wolk boven de berg. Iedereen in het kamp beefde (Exodus 19, 16 e.v.). En weer sprak God vanuit een vuur en gaf de 10 geboden. Maar ondertussen had het volk al een gouden kalf gemaakt om te aanbidden en God was daar verschrikkelijk boos om.

In Deuteronomium 4,36 staat: “Vanuit de hemel heeft God zijn stem laten horen om u op te voeden”.

Ook koning David heeft de stem van de Heer uit de hemel gehoord. In 2 Samuel 22,14 en psalm 18,14lezen we: “De donder van de Heer klonk uit de hemel. De allerhoogste verhief zijn stem”.

Daarom zijn er vanaf deze kansel in het verleden vaak donderpreken gehouden om de mensen te waarschuwen en in het gareel te houden onder dreiging van hel en verdoemenis.

Maar steeds weer zien we in de bijbelse geschiedenis dat de mensen niet naar God wilden luisteren, dat ze ongehoorzaam waren, dat ze het verbond van God met Adam, met Abraham, met Mozes verbraken en dat God hen wilde straffen voor hun zonden. God is onzichtbaar, groot en machtig en de mens heeft steeds angst gehad voor God en was niet in staat zich aan zijn geboden te houden.

Wat heeft God toen gedaan om de mens te bekeren en zijn hart te winnen??? ………………………………….

 

 

God is uit de hemel neergedaald. Hij heeft het lichaam van een mens aangenomen. Zo kon hij in menselijke taal met ons spreken. Zo kon Hij ons recht in de ogen kijken. Zo kon Hij ons aanraken en een hand op onze schouder leggen. Zo kon Hij letterlijk een luisterend oor bieden aan de mens in nood, zorgen, verdriet of rouw. Hij werd als een vader die door zijn knieën zakt om zijn kind te troosten, als een moeder die haar baby op handen draagt, als een broer die zijn kleine zusje een hand geeft en meeloopt als ze een beetje bang is om ergens naar toe te gaan.

Jezus sprak Gods woorden. “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”, schrijft Johannes als zijn verwoording van het kerstverhaal. En de Hebreeënbrief  begint met de zin: “Broeders en zusters, nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij nu, op het einde der tijden, tot ons gesproken door de Zoon”.

Het staat ook in dit gedicht:

Niet in een huis van steen of hout

wilt Gij onder ons wonen.

Maar in een mens die van ons houdt

Hebt Gij u willen tonen

 

Niet als een God die heerst met macht

Wilt Gij u laten eren

Maar in een mens die tot ons lacht

Komt Gij uw naam ons leren,

 

Niet als een dreigend donker lot,

Niet als een machtige koning

, maar in een mens, het beeld van God

Kiest Gij voorgoed uw woning.

 

Geen afgod, grote naam of macht

Zal ons nog vrees aanjagen

Nu Gij ons met uw stille kracht

Nabij bent alle dagen.

 

En dit is nog maar de helft van het mysterie van kerstmis. Want dat God in een mens kan wonen en door een mens zijn woorden kan spreken, dat betekent dat Hij ook door u en mij hier op aarde kan komen en tot mensen kan spreken. 1 Petrus, hoofdstuk 4:11: “wie spreekt, moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt; wie een dienst verricht, wete dat God het is die hem kracht verleent.”

 

Beseffen we dat? God kan in ons mens worden. God kan in ons hart geboren worden. God kan door u en mij hier op aarde komen!!!

Ik zal even stil zijn om dat tot ons door te laten dringen: ………………………