.

Elk nadeel heb zijn voordeel

Een vliegtuig dat in de Pyreneeën neerstort omdat de piloot zelfmoord wil plegen.
Aanslagen in Parijs en Brussel.
Honderden onschuldige gewonden en doden.

Hier in Berkel hebben onbekenden vernielingen aangericht aan het islamitisch centrum en een varkenskop naar binnen gegooid in de moskee. Dat zijn hoogstwaarschijnlijk blanke Nederlanders geweest. De materiele schade die ze aangericht hebben is minder groot dan bij de aanslagen in Parijs en Brussel, maar hun mentaliteit is even slecht als die van de islamitische terroristen. Zij zaaien haat en verdeeldheid in onze samenleving. De psychische en sociale schade die zij veroorzaken is even groot.

Een man die in onze tijd de Nobelprijs voor de vrede zou hebben gekregen werd vermoord aan een kruis.
Bijna 2000 jaar geleden. Een man die de onschuld zelve was.
Het kwaad is niet uit te roeien in deze wereld. Het is als onkruid. Het komt telkens weer op, Nu hier, dan daar.

Is er dan geen hoop?
Toch wel. Want dat onschuldig slachtoffer van de haat van de machthebbers 2000 jaar geleden is niet dood gebleven. Hij is opgestaan en heeft beloofd zijn Heilige Geest te zenden naar allen die daar voor open staan. Naar allen die daar voor open staan … Het hangt dus van ons af hoeveel invloed Jezus en zijn ideeën op de wereldgeschiedenis zal hebben. Staan wij open voor Gods wil?

Petrus zei: “God houdt van iedereen die eerbied voor Hem heeft en leeft volgens zijn wil. Het maakt niet uit bij welk volk je hoort.” Zo hoorden we in de eerste lezing. God houdt dus van Nederlanders en buitenlanders. Als wij christenen echt leven naar Gods wil, dan zullen de allochtonen, de asielzoekers en de islamieten respect voor ons krijgen. Als wij leven naar Gods wil, dan verkleinen wij de kloof tussen arm en rijk, dan verdelen wij het beschikbare werk, dan koesteren wij geen vooroordelen tegen buitenlanders, dan zijn we hulpvaardig en gastvrij voor alle mensen in nood, dan hebben wij respect voor andere culturen en godsdiensten, dan hebben we onze vijanden lief en bidden wij voor hen. En dan zullen zij zich bekeren tot het christendom zonder dat wij hoeven te evangeliseren.

“Elk nadeel heb zijn voordeel”, zei Johan Cruijff. En ik had deze uitspraak al in mijn preek gezet voordat bekend werd dat deze voetballer is overleden.

Ik heb vorig jaar een fietstocht gemaakt met tieners. Onderweg hadden we slecht weer, veel bandenpech, zieken en ook twee ongelukjes. Ik vroeg me af waarom dat allemaal moest gebeuren, maar een leidster zij steeds maar: “Wat mooi. Door al die moeilijkheden leren die jongeren elkaar te helpen en groeit de vriendschap en de verbondenheid”.

Wat kan het goede zijn dat deze aanslagen voortbrengen? Wellicht dat westerlingen weer solidair worden met elkaar. Dat er in deze individualistische, egoïstische, commerciële samenleving weer verbondenheid groeit, in België tussen Vlamingen en Walen, in Nederland tussen de lauwe christenen en de vele oosterse christenen die hierheen vluchten, in Europa tussen de verschillende staten. Dat wij christenen ons weer bewust worden van de enorme waarde van ons geloof, van de schat die wij in handen hebben.
Dat er weer verbondenheid groeit tussen politici en burgers, tussen politie en burgers, tussen christenen en ongelovigen.
En tussen christenen en goedwillende moslims.

Afgelopen zomer maakte ik kennis met de Ahmadiyya moslimgemeenschap.
De Ahmadiyya-moslimgemeenschap is voor liefde, respect, loyaliteit en vrede. Zij zijn tegen terrorisme, voor scheiding van religie en staat, voor de Mensenrechten en zij zeggen: “Ware Jihad werd alleen maar gebruikt ter zelfverdediging. Wij zijn van mening dat, vandaag de dag, de beste zelfverdediging is om de harten van je vijanden te winnen door middel van vrede en liefde”. Dat staat ook in het evangelie. Zij en wij zijn geestverwanten van elkaar.

Het werk van terroristen is het werk van de duivel, van de satan die Allahs naam misbruikt om zich te vermommen.
Ook onder Jezus’ leerlingen was er een verrader, een duivel, een Judas. Zelfs Jezus kon hem niet tot bekering brengen. En Jezus werd zelf het slachtoffer.

Een Peruaans meisje heeft de paus gevraagd waarom God de duivel niet verslagen heeft, terwijl Hij toch van ons houdt? De paus heeft geantwoord: “God heeft de duivel aan het kruis overwonnen! Maar je weet toch hoe het gaat met draken …. Ook als hij gedood wordt: hij heeft een lange staart en zelfs als hij dood is, slaat die staart nog steeds heen en weer”.

God liet Jezus niet in de steek. Al riep Jezus op het kruis nog: “God mijn God, waarom hebt U mij verlaten”, uiteindelijk zei Hij: “In uw handen, Heer, beveel ik mijn Geest”.
En na drie dagen heeft God Hem opgewekt uit de dood en aangesteld als rechter van de hele wereld. Op een dag zal Hij rechtspreken over alle mensen, de levenden en de doden, de christenen, de moslims en de terroristen.

Laten we het verlies aan mensenlevens omzetten in winst door de christelijke waarden weer radicaal te gaan beleven: eerbied voor het leven, rechtvaardige inkomensverdeling, gelijkwaardigheid van alle mensen, zorg voor de minderbedeelden, gastvrijheid voor de buitenlanders, zorg voor de ouderen, matigheid in het consumeren, eerzame seksuele relaties. Laten we niet achter mensen aanlopen die haat en verdeeldheid zaaien. Want dat leidt juist tot meer verzet en geweld door de miskende en geminachte bevolkingsgroepen.

Geradicaliseerde moslims verachten een geseculariseerde samenleving en denken dat christenen daar in meegaan. En ten dele hebben ze daar ook gelijk in. Zij zien nog maar weinig echte christenen. Er is hoop, maar dan moet onze samenleving terugkeren naar de christelijke waarden die zij heeft losgelaten.

Jezus de verrezen en Hij blijft bij ons door zijn Heilige Geest, bij vreugde en verdriet. Dat is onze hoop. Dat mogen we vandaag weer opgewekt vieren.