.

afschaffing blasfemiewet

Afschaffing blasfemiewet: einde van onze beschaving.

De regering van VVD en PvdA is van plan om op voorstel van D66 en SP het blasfemieverbod op te heffen. Dat betekent dat het ons vrij staat medemensen te beledigen en te kwetsen. Waar gelovigen de afgelopen 40 jaar geleerd hebben respect te hebben voor andersdenkenden, andere religies en niet-gelovigen, daar hebben de niet-gelovigen het juist verleerd.

 

De regering beroept zich daarbij op de vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in onze democratische rechtsstaat. Is schelden, vloeken, beledigen, kwetsen en spotten een vorm van vrije meningsuiting?

 

Een mening is een rationele gedachte, een doordachte opinie, die we met argumenten kunnen onderbouwen. Meningsuiting heeft alles met het verstand te maken. Schelden, vloeken, beledigen, kwetsen en spotten zijn echter geen vormen van meningsuiting, maar uitingen van een gevoel, en wel van negatieve gevoelens, van haat en minachting.

 

Hoe kan kwetsen en beledigen bijdragen aan een harmonische samenleving waarin de mensen broederlijk samenleven? Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat schuttingtaal en vloeken op tv bijdraagt aan een daling van beschaafde omgangsvormen[1]. Wanneer dat wettelijk toegestaan wordt, dan betekent dat gewoon het einde van onze beschaving. Op den duur zal ons land een tweede Midden Oosten worden, vol haat en geweld. Wil deze regering dat?

 

Ik ben daarom van mening dat publiekelijk kwetsen, beledigen, vloeken en spotten wel degelijk wettelijk verboden moet blijven. Met name wanneer dat beledigen in de media gebeurt en dus bewijsbaar is, kan er paal en perk aan gesteld worden.

 

Wat is de mening van Jezus over vrijheid van meningsuiting als het gaat om kwetsen en beledigen? Ik lees in het evangelie van Matteus (5,21-22 en 43-45) het volgende: Jezus sprak tot zijn leerlingen: “Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders gezegd is: Gij zult niet doden. Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht. Maar ik zeg u: Al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt “Nietsnut” zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin. En wie zegt: “Dwaas”, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel….  Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen wordt van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.”.

 

Als we ons allen aan deze gouden regels zouden houden, dan zou er spoedig een einde komen aan alle fysiek en verbaal geweld in onze samenleving. Dan worden er geen grensrechters meer doodgeschopt of politici met de dood bedreigd.

 

Pastor Winfried Kuipers, moderator parochiefederatie rk-oostland.

pastorkuipers @ rk-oostland.nl

 

 

 

 

 

1) Zie het goede artikel www. husserl.nl/index.php/archief/15-artikel/levensbeschouwing/34-blasfemie-in-de-uitverkoop